Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Upravni odbor

Upravni odbor ima 9 članova. Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog cehova i 2 člana po prijedlogu Predsjednika Udruženja. Upravni odbor radi u sjednicama. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava, bez prava odlučivanja, Predsjednik Udruženja.
Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora. Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

Upravni odbor:
- provodi odluke i zaključke Skupštine,
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
- predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja
Skupština,
- utvrđuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog
sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i
gospodarstvo Republike Hrvatske,
- usklađuje međusobne interese cehova,
- donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,
- predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,
- imenuje i razrješava Tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja,
- odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,
- razmatra potrebe i stavove o načinu provođenja stručnog obrazovanja u obrtništvu, - imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,
- odlučuje o kupovini, prodaji i korištenju pokretnom imovinom Udruženja,
- sklapa ugovore o zakupu poslovnih prostora, odnosno utvrđuje cijenu, uvjete i
rokove iz ugovora,
- odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
- osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje
pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
- odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s
područja radnih odnosa,
- donosi Odluku o iznosima naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela,
radna tijela i cehove Udruženja, sukladno Odluci o najvišim iznosima naknade,
nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela jedinstvenog komorskog sustava
Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore,
- objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
- donosi Pravilnik o radu cehova,
- rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela
Udruženja.

Za  članove Upravnog odbora Udruženja obrtnika Nova Gradiška za  mandatno razdoblje 2018.- 2022. imenovani su:

  • TOMISLAV MULC
  • ŽELJKO MILOŠEVIĆ
  • VIKTORIO BRDAR
  • JANKO PAUNOV
  • JOSIP MIRČIĆ
  • GABRIJEL BABIĆ
  • BOŽICA KEDAČIĆ
  • DONALD JOSIPOVIĆ
  • JOSIP TOKIĆ