Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Tijela upravljanja

Skupština

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.
Skupština ima 19 članova.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja. Sastav Skupštine, postupak i način izbora članova Skupštine uređuje se Odlukom o raspisivanju izbora. Izbor predstavnika u Skupštinu vrše cehovi Udruženja, vodeći računa o teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.
Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine, s pravom ponovnog izbora.

Skupština donosi:
- Statut,
- Program rada,
- Financijski proračun,
- Odluku o raspisivanju izbora,
- Poslovnik o radu Skupštine,
- pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
- odluku o izboru i opozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,
- odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Skupština odlučuje o:
- prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
- osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava, - kupnji i prodaji nekretnina,
- najznačajnijim pitanjima obrtništva.

Skupština imenuje i razrješava:
- Predsjednika Udruženja,
- Potpredsjednika Udruženja,
- članove Upravnog odbora,
- članove Nadzornog odbora.

Za članove Skupštine Udruženja obrtnika Nova Gradiška za mandatno  razdoblje 2018.-2022. godine imenovani su:

 • TOMISLAV MULC
 • TOMISLAV ŠIMIĆ
 • DAMIR OCVIREK
 • ŽELJKO MILOŠEVIĆ
 • ANTUN ANDRAŠIĆ
 • JOSIP TOKIĆ
 • JASNA POPADIĆ
 • KSENIJA DŽANIJA
 • DINKO ŠULIČEK
 • VIKTORIO BRDAR
 • LJILJANA ŠOCH
 • JANKO PAUNOV
 • MARIJA VUKŠIĆ
 • MARIO ĐURIĆ
 • JOSIP MIRČIĆ
 • IVAN KLINDŽIĆ
 • GABRIJEL BABIĆ
 • DEJAN KRIŽANIĆ
 • BOŽICA KEDAČIĆ

Upravni odbor

Upravni odbor ima 9 članova. Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog cehova i 2 člana po prijedlogu Predsjednika Udruženja. Upravni odbor radi u sjednicama. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava, bez prava odlučivanja, Predsjednik Udruženja.
Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora. Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

Upravni odbor:
- provodi odluke i zaključke Skupštine,
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
- predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja
Skupština,
- utvrđuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog
sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i
gospodarstvo Republike Hrvatske,
- usklađuje međusobne interese cehova,
- donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,
- predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,
- imenuje i razrješava Tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja,
- odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,
- razmatra potrebe i stavove o načinu provođenja stručnog obrazovanja u obrtništvu, - imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,
- odlučuje o kupovini, prodaji i korištenju pokretnom imovinom Udruženja,
- sklapa ugovore o zakupu poslovnih prostora, odnosno utvrđuje cijenu, uvjete i
rokove iz ugovora,
- odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
- osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje
pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
- odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s
područja radnih odnosa,
- donosi Odluku o iznosima naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela,
radna tijela i cehove Udruženja, sukladno Odluci o najvišim iznosima naknade,
nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela jedinstvenog komorskog sustava
Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore,
- objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
- donosi Pravilnik o radu cehova,
- rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela
Udruženja.

Za  članove Upravnog odbora Udruženja obrtnika Nova Gradiška za  mandatno razdoblje 2018.- 2022. imenovani su:

 • TOMISLAV MULC
 • ŽELJKO MILOŠEVIĆ
 • DAVOR BENIĆ
 • JANKO PAUNOV
 • JOSIP MIRČIĆ
 • GABRIJEL BABIĆ
 • BOŽICA KEDAČIĆ
 • DONALD JOSIPOVIĆ
 • JOSIP TOKIĆ

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor:
1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i
izvršavanje obveza članova Udruženja,
2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima
Udruženja,
3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručnih službi Udruženja prema
Statutu i drugim općim aktima Udruženja,
4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora Udruženja obrtnika Nova Gradiška za mandatno razdoblje 2018. – 2022. su:

JASNA POPADIĆ
DRAŽEN BUTURAC
KSENIJA VLAINIĆ

Predsjednik

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja. Mandat Predsjednika i potpredsjednika traje 4 godine i oni mogu biti ponovo birani, sukladno članku 31. stavku 3. Statuta.
Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost njegovog rada.
Predsjednik Udruženja:
1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
2. usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava,
3. brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima,
zakonom i interesima članova Udruženja,
4. surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i
institucijama,
5. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo
izvođenje,
6. obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednik Udruženja i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Udruženja.

Za  predsjednika Udruženja obrtnika Nova Gradiška za  mandatno razdoblje 2018.- 2022. imenovan je:

 • VIKTORIO BRDAR

Za  potpredsjednika Udruženja obrtnika Nova Gradiška za  mandatno razdoblje 2018.- 2022. imenovana je:

 • ŽELJKO MILOŠEVIĆ