Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor:
1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i
izvršavanje obveza članova Udruženja,
2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima
Udruženja,
3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručnih službi Udruženja prema
Statutu i drugim općim aktima Udruženja,
4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora Udruženja obrtnika Nova Gradiška za mandatno razdoblje 2018. – 2022. su:

JASNA POPADIĆ
DRAŽEN BUTURAC
KSENIJA VLAINIĆ