Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Predsjednik

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja. Mandat Predsjednika i potpredsjednika traje 4 godine i oni mogu biti ponovo birani, sukladno članku 31. stavku 3. Statuta.
Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost njegovog rada.
Predsjednik Udruženja:
1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
2. usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava,
3. brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima,
zakonom i interesima članova Udruženja,
4. surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i
institucijama,
5. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo
izvođenje,
6. obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednik Udruženja i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Udruženja.

Za  predsjednika Udruženja obrtnika Nova Gradiška za  mandatno razdoblje 2018.- 2022. imenovan je:

  • TOMISLAV ŠIMIĆ

Za  potpredsjednika Udruženja obrtnika Nova Gradiška za  mandatno razdoblje 2018.- 2022. imenovan je:

  • ŽELJKO MILOŠEVIĆ