Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Nova Gradiška za 2022. godinu

Gradonačelnik Grada Nove Gradiške donio je Program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Nova Gradiška za 2022. godinu, a na temelju donesenog Programa raspisan je i Javni poziv za dodjelu potpora iz istog.

Programom se utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora Grada Nove Gradiške za poticanje razvoja poduzetništva, te obveze korisnika potpore.

Ciljevi Programa su povećanje broja gospodarskih subjekata, smanjenje financijskih izdataka poduzetnika, poticanje razvoja poduzetničkih sposobnosti i boljeg informiranja te podizanje razine poduzetničkih usluga uz rast zaposlenosti. Program se odnosi na obrtnike, mikro i male poduzetnike.

Korisnici sredstava potpore po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici ( sukladno zakonu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu a posluju i imaju registrirano  sjedište na području Grada, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu, te oni koji nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca.

Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/cu.

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na povrat PDV-a kao prihvatljivog troška za potpore iz ovog Programa, sukladno tome podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave da nije u sustavu PDV-a. Sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.

Korisnici ovoga Programa ne mogu biti subjekti  koji imaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu te društvima u većinskom vlasništvu Grada, koji imaju dospjelih nepodmirenih dugovanja s osnova javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ako su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja, likvidacije, čiji vlasnik ili suvlasnik ima drugu tvrtku ili obrt koji je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja, likvidacije.

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku  može se u jednoj kalendarskoj godini odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog iznosa od 30.000,00 kuna, izuzev ukupnog  iznosa potpora koje se odnose na Mjeru 2. članka 7. Programa. Jedna mjera ne isključuje drugu.

Deficitarne djelatnosti po ovom Programu (M/Ž): zavarivač, bravar, monter, obrađivač rezanjem i odvajanjem materijala, vozač motornih vozila, zidar, monter suhe gradnje, kuhar, mesar, pekar, slastičar, automehaničar, autoelektričar, automehatroničar, instalater grijanja i klimatizacije, plinoinstalater, vodoinstalater, autolimar, autolakire, krojač, tapetar, alatničar, armirač, elektroinstalater, elektroničar-mehaničar, fasader, instalater kućnih instalacija, klesar, keramičar-oblagač, krovopokrivač i izolater, ličilac-soboslikar, podopolagač, staklar, tesar, tokar, stolar, limar, elektromehaničar, strojobravar, urar i postolar.

Financijska sredstva, u vidu bespovratnih potpora i subvencija, dodjeljuje se putem sljedećih mjera:

Mjera 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama/ obrtima-potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju trgovačko društvo ili obrt

Mjera 2. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 

Mjera 3.  Potpore za promociju na sajmovima Potpore za promociju na sajmovima dodjeljuju se za vlastitu organizaciju i sudjelovanje na sajmovima i drugim sajamskim manifestacijama.

Mjera 4. Potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine(nabavu i ugradnju strojeva i opreme) i adaptaciju poslovnog prostora 

Mjera 5.  Potpore za stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika 

Mjera 6. Sufinanciranje kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO-a i  troškova usluga izrade prijava poduzetnika  na programe HAMAG BICRO-a

POSTUPAK DODJELE POTPORA 
Bespovratne novčane potpore koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se temeljem provedenog postupka i kriterija propisanih Programom, odnosno Javnim pozivom poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada.

Zahtjevi za dobivanje potpora iz ovog Programa, sa popratnom dokumentacijom, ovisno o mjeri, dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, koji je zadužen i provodi postupak dodjele potpora iz ovog Programa, te se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja sredstava.

Zahtjevi za dodjelu potpora i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se Gradu Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, poštom ili osobno na istoj adresi s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2022.“ Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Nije dopušteno dvostruko financiranje aktivnosti i iz drugih programa  ili sustava financiranja  iz javnih sredstava.

Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Gradu Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za gospodarstvo razvoj i EU fondove (u daljnjem tekstu Odjel), soba 60, III. kat na adresi Trg kralja Tomislava 1, te na službenoj stranici Grada www.novagradiska.hr. Ostale informacije mogu se zatražiti na broj telefona 035/366-095.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora otvoren je danom objave na službenoj web stranici Grada, a traje do iskorištenja raspoloživih sredstava a najkasnije do 10. prosinca 2022.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Grada.

Sve potrebne obrasce možete pronaći OVDJE.

U privitku se nalaze tekst Programa i Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama za prijavu na svaku pojedinu mjeru.

Javni poziv 2022.

Program-2022