Udruženje obrtnika Nova Gradiška

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – KUGLANA

Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška, objavljuje

N A T J E Č A J
za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora - KUGLANE

 

PREDMET NATJEČAJA
Poslovni prostor sportski objekt – kuglana i caffe bar, smješten u dvorištu Udruženja obrtnika Nova Gradiška, koji ima ulaze i iz dvorišta Udruženja obrtnika i sa strane dječjeg igrališta, ukupne neto površine cca 420m2, uz mogućnost korištenja terase sa strane dječjeg igrališta. Poslovni prostor se iznajmljuje bez inventara.

Poslovni prostor predviđen je za obavljanje ugostiteljske i sportske djelatnosti – osnovna sportska djelatnost - kuglana.
Početna cijena mjesečne zakupnine ………………….        2.500,00 kn.

OPĆI UVJETI
- na natječaj se mogu javiti fizičke osobe, državljani RH, te obrtnici i pravne osobe.
- poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina, u stanju  po viđenju, ali bez inventara, a budući zakupnik se obvezuje isti urediti i privesti ugovorenoj namjeni, uz eventualna ulaganja o svom trošku. Nakon isteka ugovora o zakupu, moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima.
- natjecatelji koji sudjeluju u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu jedne       početne zakupnine na žiro račun Udruženja obrtnika Nova Gradiška, IBAN: HR3423400091110038808, poziv na broj: OIB natjecatelja, s naznakom svrhe uplate: „jamčevina za natječaj-kuglana“ .
- ako je natjecatelj obrtnik mora imati uredno podmirene obaveze prema Udruženju     obrtnika
- osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve troškove tekućeg održavanja prostora, kao i sve ostale troškove koji proizlaze iz održavanja i korištenja prostora

PONUDA ZA ZAKUP MORA SADRŽAVATI

1. Naziv i sjedište ponuditelja, OIB te kontakt podatke (pravne osobe i obrtnici) ili ime i prezime, adresa te kontakt podaci (fizička osoba),
2. Presliku obrtnice ili rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar, ako je ponuditelj obrtnik ili pravna osoba, ne stariju od 3 mjeseca od prijave na natječaj,
3. Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ispisan brojkama i slovima,
4. Kratak opis i plan rada u predmetnom poslovnom prostoru, te eventualni plan ulaganja,
5. Dokaz o uplati jamčevine,
6. Broj žiro-žiro računa (IBAN-a) i naziv banke za povrat jamčevine,
7. Potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o nepostojanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana.

Pisane ponude s  pripadajućim prilozima treba dostaviti u zatvorenim omotnicama, poštom ili osobnom dostavom, na adresu:

Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20,
35400 Nova Gradiška,  s naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora-kuglana“.

Natječaj je otvoren do zaprimanja ponude koja će zadovoljavati tražene uvjete. Najpovoljnijeg ponuditelja odabire Upravni odbor Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvaćanja ni jedne ponude, odnosno poništenja ovog natječaja bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju.

Sve potrebne informacije, kao i dogovor oko termina pregleda poslovnog prostora,  mogu se dobiti na  telefon broj 035/ 361-763, putem e-maila: uo.nova.gradiska@hok.hr   ili u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Sve točne uvjete natječaja možete pronaći ovdje -  NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR - KUGLANA 2021.godina-otvoreni .

Predsjednik UO Nova Gradiška
Tomislav Šimić, v.r