Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Skupština

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.
Skupština ima 19 članova.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja. Sastav Skupštine, postupak i način izbora članova Skupštine uređuje se Odlukom o raspisivanju izbora. Izbor predstavnika u Skupštinu vrše cehovi Udruženja, vodeći računa o teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.
Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine, s pravom ponovnog izbora.

Skupština donosi:
- Statut,
- Program rada,
- Financijski proračun,
- Odluku o raspisivanju izbora,
- Poslovnik o radu Skupštine,
- pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
- odluku o izboru i opozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,
- odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Skupština odlučuje o:
- prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
- osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava, - kupnji i prodaji nekretnina,
- najznačajnijim pitanjima obrtništva.

Skupština imenuje i razrješava:
- Predsjednika Udruženja,
- Potpredsjednika Udruženja,
- članove Upravnog odbora,
- članove Nadzornog odbora.

Za članove Skupštine Udruženja obrtnika Nova Gradiška za mandatno  razdoblje 2014.-2018. godine imenovani su:

 • TOMISLAV ŠIMIĆ
 • IVAN MIRKOVIĆ
 • ŽELJKO PRSTAČIĆ
 • ŽELJKO MILOŠEVIĆ
 • DONALD JOSIPOVIĆ
 • JASNA POPADIĆ
 • BRUNO FURIĆ
 • BORISLAV VIDOŠIĆ
 • VIKTORIO BRDAR
 • IVICA GRGIĆ
 • IVAN TOT
 • GORAN VLAOVIĆ
 • MARIO ĐURIĆ
 • JOSIP IVANIŠEVIĆ
 • JOSIP MIRČIĆ
 • IVAN KLINDŽIĆ
 • GABRIJEL BABIĆ
 • ANTUN VRAKIĆ
 • BOŽICA KEDAČIĆ