Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Zagrebinspekt novi partner HOK-a u projektu HOK Zajednička nabava

Zagrebinspekt, partner HOK-a u projektu HOK Zajednička nabava, za potrebe HOK-a i njegovih članova osigurat će posebne uvjete nabave proizvoda iz svog prodajnog asortimana.

Posebni uvjeti se odnose na obavljanje poslova zaštite na radu, zaštite od požara, mjerenja i ocjenjivanja buke okoliša, terenska mjerenja zračne i udarne zvučne izolacije, ispitivanje vodonepropusnosti zrakom i vodom, inspekcije dizala, ispitivanja u ex prostoru (prostoru ugroženi eksplozivnom atmosferom), zaštite okoliša, energetskih pregleda i energetskih certificiranja zgrada, ostalih tehničkih ispitivanja pojedinih sustava i proizvoda.

OSNOVNA PONUDA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Svaki poslodavac (fizička ili pravna osoba za koju radnik , odnosno osoba na radu obavlja poslove) temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN br 71/2/14,118/14,154/14) te drugih podzakonskih akata koji se odnose na određenu djelatnost u obvezi je:

1.IZRADITI PROCJENU RIZIKA

Kojom se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smoslu nastanka ozljeda na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Obvezu izrade procjene rizika imaju svo poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika. Procjena mora odgovarati postojećim opansostima te koliko dođe do određenih promjena ili poremećaja u procesu rada koji izazivaju štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika, potrebno ju je uskladiti sa stvarnim stanjem.

2.IZVRŠITI OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

temeljem Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganja stručnog ispita te Zakona o zaštiti od požara, Svi poslodavci bez obzira na djelatnost dužni su provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način te početno gašenje požara.

3.ISPITIVATI ISPRAVNOST ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Poslodavac je dužan periodički ispitivati instalacije u rokovima utvrđenim propisima te o tome posjedovati odgovoarajuću dokumentaciju (Zakon o zaštiti od požara i Tehnički propisi za niskonaponske el. Instalacije.

4.ISPITATI RADNU OPREMU

temeljem Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) svaki je poslodavaca odgovoran za ispravnost radne opreme koju koristi te je dužan redovito obavljati preglede iste radi utvrđivanja da li su na njoj primjenjeni propisi zaštite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožava sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanje radne opreme potrebno je obaviti prije stavljanja u upotrebu, preiodično u toku upotrebe, poslije rekonstrukcije te nakon premiještanja. Ispitivanja mogu obavljati samo ovlaštene pravne osobe koje zadovoljavaju propisane kadrovske i tehničke uvjete.

5.ISPITATI RADNI OKOLIŠ

Poslodavac je temeljem Zakon o zaštiti na radu i pravilnika o Ispitivanju radnog okoliša dužan obavljati ispitivanja u radnom okolišu u svojim radnim prostorijama. Navedena ispitivanja dužan je obavljati u rokovima koji ne mogu biti dužiu od tri godine ili nakon promjene određenih uvjeta rada

Osim gore navedenog obavljamo i dolje navedne poslove te kao Partner Hrvatske obrtničke komore nudimo popust na sve navedene usluge u iznosu od 10-20% ovisno o obimu posla.

ZAGREBINSPEKTd.o.o. za kontrolu i inženjering, Zagreb, Draškovićeva 29 je trg. društvo koje u okviru registrirane djelatnosti i dobivenih ovlaštenja od tijela državne uprave pruža usluge:

ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA, MJERENJA I OCJENJIVANJA BUKE OKOLIŠA, TERENSKA MJERENJA ZRAČNE I UDARNE ZVUČNE IZOLACIJE,INSPEKCIJE DIZALA, ENERGET. PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA, ZAŠTITE OKOLIŠA,ISPITIVANJA U EX PROSTORU,ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI ZRAKOM I VODOM

Poslovne jedinice su u: Zagrebu, Osijeku, Bjelovaru, Varaždinu, Đurđevcu, Koprivnici, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Dubrovniku, Metkoviću, Šibeniku, Zadru, Rabu i Rijeci.

Direktor Društva je Rajko Bijelić, dipl. ing.  O svemu detaljnije: www.zagrebinspekt.hr

Kontakt osoba: Azra Fajković dipl.inž. mob: 091-511-7324, 01/4612-940, e-mail:  afajkovic63@gmail.com ili putem mail adresa na Web stranici.