Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje Javni poziv za dostavu pisanih ponuda s cijenama za nabavku 1  stola

Nova Gradiška, 11.04.2022.

Poziv za dostavu pisanih ponuda -stol za održavanje sjednica

 

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje Javni poziv za dostavu pisanih ponuda s cijenama za nabavku 1  stola.

 

Podaci o naručitelju:

Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20

OIB: 67175129191

Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr

 

Opis predmeta nabave:  nabavka 1 stola za održavanje sjednica

 

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.400 kn bez PDV-a, uključujući sve popratne troškove nabave (isporuku, montažu i dr.), uz obavezan pregled lokacije

 

Minimalne tehničke specifikacije predmeta nabave:

 

STOL ZA SJEDNICE:

-dimenzije ploče: 200*100 cm

-ploča: iveral 36 mm

-visina: 75 cm

 

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

 

Rok valjanosti ponude: 30 radnih dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

 

Mjesto isporuke i montažu robe: sjedište Naručitelja - Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, poslovni prostor – ulaz iz dvorišta

Obvezan pregled lokacije moguće je izvršiti radnim danima od 08,00 do 14,00 sati.

 

Rok za isporuku i montažu: 30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i ispostavljene narudžbenice od strane Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

 

Rok, način i uvjeti plaćanja: nakon isporuke, u roku do 15 dana od dana uredno zaprimljenog računa za stvarno isporučenu robu, uz dokaz o isporuci (Zapisnik o preuzimanju). Predujam je isključen.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda:  27.04.2022. godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle i zaprimljene nakon naznačenog datuma i vremena dostave – neće se razmatrati.

 

Dokaz o registraciji i sposobnosti (potrebno dostaviti zajedno s ponudom):

 

-  dokaz o registraciji - Izvadak iz odgovarajućeg registra (obrtnog ili sudskog), ne stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva za dostavu ponuda. Dokaz se može dostaviti i u neovjerenoj preslici.

 

- potvrda Porezne uprave o stanju duga - original ili ispis podataka Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave ovjeren od strane ponuditelja, ne starija od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponuda.

 

Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama - uključujući sve popratne troškove nabave (isporuka, montaža i dr.) i popuste

 

Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive - ukoliko se ne izvrši pregled lokacije, smatrat će se da je isti izvršen, te da je na temelju istoga dana ponuda.

 

Način dostave ponude:

- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili

- putem  redovne pošte

 

na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška,

u zatvorenim kovertama s naznakom (na prednjoj strani):

NE OTVARATI–“PONUDA ZA NABAVKU STOLA”.

na poleđini navesti – Naziv i adresu ponuditelja

 

Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda obavit će se najkasnije u roku od 10 radnih dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg dobavljača i uputa o prigovoru:

Pisanu obavijest o odabiru najpovoljnijeg dobavljača, Udruženje obrtnika Nova Gradiška dostavit će svim ponuditeljima  u roku 10 dana od dana odabira istog, putem elektroničke pošte ili putem redovne pošte.

 

Protiv Odluke o odabiru nije moguće izjaviti žalbu.

 

Ugovorna kazna: U slučaju kašnjenja i/ili u slučaju neurednog ispunjenja ugovora Naručitelj može naplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 2‰ (slovima: dva promila) po danu zakašnjenja, a najviše u iznosu od 10% (slovima: deset posto) ukupne vrijednosti ugovorene usluge s PDV-om.

 

NAPOMENA: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti javni poziv, bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja u ovom Javnom pozivu.

 

 

Montaža i ugradnja stola izvodi se radnim danima, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u ured Udruženja obrtnika Nova Gradiška na tel. broj 035/361-763.

 

Datum objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči: 11. travanj 2021. godine.

 

 

Predsjednik

Udruženja obrtnika Nova Gradiška

Viktorio Brdar, v.r.

 

Poziv za dostavu pisanih ponuda za nabavku i montažu stola