Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Program sufinanciranja kamata i usluga izrade prijava za ESIF zajmove na području grada Nova Gradiška

Gradonačelnik Grada Nove Gradiške donio je Program sufinanciranja kamata na kreditne programe Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  i   troškova usluga izrade prijava poduzetnika  za ESIF zajmove na području grada Nove Gradiške, na temelju kojeg je objavljen i Javni poziv za isti Program.

Ovim Programom utvrđuju se način, mjerila i kriteriji  za poticanje ulaganja  i olakšanje  pristupa financijskim sredstvima poduzetnicima  na području Grada Nove Gradiške u 2018. i to za:
- sufinanciranje kamata na Kreditne programe HAMAG – BICRO-a pod nazivom ESIF Mikro investicijski zajmovi, ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva te ESIF mali zajmovi
- sufinanciranje troškova usluga izrade Prijava za ESIF zajmove.

Ovaj Program namijenjen je subjektima malog gospodarstva sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada, uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za  zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati. Ugovor o zajmu ugovara se isključivo sa registriranim subjektom malog gospodarstva.

Uvjet za dodjelu potpore poduzetnicima :

  • da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora u cijelosti realizirati na području Grada;
  • da su registrirani i obavljaju djelatnost za koju je dan zajam;
  • da su u privatnom vlasništvu više od 50% ;
  • da nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci;
  • da nemaju nepodmirenih obveza prema gradu Novoj Gradišci i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im nije odgođena  naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje,
  • da koriste usluge tvrtki registriranih za pružanje usluga Poslovnog savjetovanja (NKD: 70.22)

Najviši iznos odobrene potpore za sufinanciranje kamata ovisi o visini kredita, kamatne stope te roka otplate kredita odobrenog od strane HAMAG – BICRO-a  poduzetniku –korisniku.  Iznos obračunatih kamata od strane HAMAG BICRO-a u potpunosti financirati iz proračuna Grada , pri čemu će godišnja kamatna stopa koju će plaćati poduzetnik iznositi 0%.

Najviši iznos odobrene potpore za sufinanciranje troškova izrade Prijava za ESIF zajmove po jednom poduzetniku - korisniku koji je u sustavu PDV-a iznosi 2.500 kuna, a za poduzetnike – korisnike koji nisu u sustavu PDV-a iznosi 2.500,00 kn uvećan za PDV.

Zahtjevi za dodjelu potpore  s propisanom dokumentacijom  predaju  se osobno ili poštom na adresu : Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore – ESIF zajmovi“.

Obrazac zahtjeva  za dodjelu potpora može se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Nove Gradiške, III kat , soba 62,  te na službenoj stranici Grada www.novagradiska.hr. Ostale informacije mogu se zatražiti na broj   telefona 366-095.

U prilogu se nalaze tekst Programa sufinanciranja kamata i usluga izrade prijava za ESIF zajmove na području grada Nova Gradiška, tekst Javnog poziva, kao i potrebni obrasci.

PROGRAM-ESIF-ZAJMOVI-2018
JAVNI-POZIV-ESIF-ZAJMOVI-2018
OBRAZAC-br.-1-i-2- ESIF zajmovi