Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prijava paušalnog dohotka do 15. siječnja na Obrascu PO-SD

Obrtnici koji su u 2015. godini porez na dohodak plaćali u paušalnom iznosu (paušalisti) moraju zaključivanje poslovne godine izvršiti najkasnije do 15. siječnja 2016., odnosno predati Poreznoj upravi popunjeno izvješće o dohotku i plaćenom porezu na Obrascu PO-SD.

Porezni obveznik

Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

- da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (zbog izmjena Zakona o PDV-u, odnosno praga za ulazak u PDV na 230.000,00 kuna, u posljednjim je izmjenama Zakona o porezu na dohodak propisan dodatni uvjet za paušalno oporezivanje da ukupni godišnji primici ne mogu premašiti 65% odnosno 149.500,00 kuna)
- da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona
- ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine

Iznimno, obavljanjem djelatnosti trgovine ne smatra se djelatnost fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje, a svoje proizvode prodaju na tržištu. Ukoliko tijekom poreznog razdoblja prestanu postojati uvjeti za plaćanje paušalnog poreza na dohodak, Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o plaćanju paušalnog iznosa i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obveza vođenja poslovnih knjiga). Novost je davanje mogućnosti paušalnog oporezivanja obrtnicima koji djelatnost obavljaju u supoduzetništvu, tj. zajedničkom obrtu što do sada nije bilo moguće. Oni su dužni imenovati nositelja zajedničke djelatnosti koji je odgovoran za izvršavanje propisanih obveza.

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog dohotka

Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost utvrđuje se:
1. u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,
2. u iznosu 17.250,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,
3. u iznosu 22.425,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna.

Godišnji paušalni dohodak predstavlja godišnju poreznu osnovicu za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza.

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak

UKUPNI PRIMICI GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK
od 0,00 do 85.000,00 12.750,00 1.530,00
od 85.000,01 do115.000,00 17.250,00 2.070,00
od 115.00,01 do 149.500,00 22.425,00 2.691,00

 

Obveznici koji su ostvarili ukupan godišnji primitak do 85.000,00 kn na utvrđen godišnji paušalni dohodak (što je i osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza) plaćali bi godišnji paušalni porez na dohodak u svoti 1.530,00 kn, uvećano za prirez porezu na dohodak. Obveznici s ukupnim godišnjim primitkom od 85.000,01 do 115.000,00 kn plaćali bi godišnji paušalni porez na dohodak u visini 2.070,00 kn, a obveznici s ukupnim godišnjim primitkom od 115.000,01 do 149.500,00 kn plaćali bi godišnji paušalni porez na dohodak u visini 2.691,00, uvećano za prirez porezu na dohodak.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, primjenom porezne stope od 12% sukladno članku 8. Zakona o porezu na dohodak. Uz to rješenjem se utvrđuje i iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak te rokovi plaćanja. Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz Obrasca PO-SD utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka, Porezna uprava će ukinuti već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te razlika za uplatu ili povrat manje ili više uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu. Paušalni porez i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja. Obrtnici koji samostalne djelatnosti obavljaju na područjima od posebne državne skrbi te na otocima prve skupine i brdsko-planinskim područjima, plaćaju godišnji paušalni porez u visini od 25%, 50% i 75% od propisanog godišnjeg paušalnog poreza na dohodak, ovisno o tome kojoj skupini pripadaju.

Poslovne knjige i evidencije

Obrtnik-paušalist ne vodi poslovne knjige iz članka 23. Zakona o porezu na dohodak, osim evidencije o prometu-Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem. Također, za svaku isporuku i obavljenu uslugu dužan je izdati račun propisanog sadržaja (računi moraju sadržavati najmanje podatke o izdavatelju, nadnevku izdavanja računa, broju računa, nazivu robe ili usluge, jediničnoj cijeni i ukupnom iznosu računa). Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje ostvarenog prometa u obrascu KPR. Ukoliko je riječ o obrtniku koji zapošljava radnika, za radnika je obvezan voditi evidencije propisane za isplatu plaće i ostale propisane evidencije iz oblasti radnih odnosa. Novost je uvođenje obaveznog dostavljanja godišnjeg izvješća o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, temeljem kojeg će se utvrditi je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju te će mu se, prema potrebi, izdati novo rješenje za buduća razdoblja, s razlikom za uplatu ili povrat poreza za prošlo porezno razdoblje. Ono se podnosi najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine.

Prijava u registar poreznih obveznika

Procedura za podnošenje prijave u registar poreznih obveznika paušalnog oporezivanja je različita. Ista ovisi o tome radi li se o novom obrtniku, koji tek počinje s radom, ili obrtniku koji već obavlja djelatnost. Obrtnik koji tek započinje obavljati samostalnu djelatnost dužan je podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika na Obrascu RPO. Prijava se podnosi Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta u roku 8 dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti. Međutim, obrtnici koji su dosad dohodak utvrđivali temeljem propisanih poslovnih knjiga, a žele i ispunjavaju uvjete za prelazak na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu i plaćanje paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak, moraju to učiniti najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. U ovom slučaju, obrtnik je obvezan postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, a Poreznoj upravi dostaviti sljedeće dokumente:

1. prijava u registar poreznih obveznika-Obrazac RPO
2. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka-Obrazac KPI
3. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama-Obrazac TO.