Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prijava dohotka u zajedničkom obrtu do 31.1.2016. godine

Zakonom o obrtu predviđena je mogućnost obavljanja djelatnosti u kojoj sudjeluje više supoduzetnika u tzv. zajedničkom obrtu (čl. 33-35 Zakona o obrtu).

Ako takav obrt ostvaruje dohodak kao rezultat zajedničkog obavljanja djelatnosti, tada taj zajednički dohodak treba prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave na Obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 2016. godine.

Dohodak od zajedničke djelatnosti utvrđuje se kao razlika poslovnih primitaka i poslovnih izdataka u određenom poreznom razdoblju.

Primitke i izdatke evidentira se u jednom obrascu KPI (Knjiga primitaka i izdataka) za ukupnu djelatnost, odnosno zajednički obrt, i to neovisno o broju sudionika zajedničkog obrta.

Postupak utvrđivanja dohotka i porezne osnovice
DOHODAK = primici – izdaci obrta.
- Plaće novozaposlenih osoba, prema čl. 56. Zakona o porezu na dohodak
- Državna potpora za naukovanje za obrtnička zanimanja prema čl.6. Zakona o državnoj potpori
- Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu prema Zakonu o državnoj potpori
- Izdaci za istraživanje i razvoj prema čl. 57. Zakona
- Preneseni gubitak (5 godina) prema čl. 35. Zakona.
DOHODAK NAKON UMANJENJA
- Osnovni osobni odbitak te osobni odbitak za potpomognuta područja ili Grad Vukovar
- Darovanja do 2 % primitaka prethodne godine
POREZNA OSNOVICA
IZNOS POREZA – umanjenje za potpomognuta područja ili Grad Vukovar (50% ili 100%).

Dohodak od zajedničke djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva te od zajedničke imovine i imovinskih prava utvrđuje se kao jedinstven dohodak i prijavljuje na obrascu DOH-Z – Prijava o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti.

Supoduzetnici trebaju voditi brigu o tome da olakšice iskorištene u obrascu DOH-Z supoduzetnik, ne mogu uporabiti još jednom u obrascu DOH, kod prijave svog dijela dohotka.

Utvrđen dohodak raspoređuje se odnosno dijeli na supoduzetnike prema prethodno zaključenom ugovoru, a ako ugovor nije zaključen, zajednički se dohodak dijeli na jednake dijelove između supoduzetnika.

Tako se oporezuje dio dohotka koji pripada svakom supoduzetniku od obavljanja zajedničke djelatnosti.

Prijavu dohotka od zajedničke djelatnosti na Obrascu DOH-Z sastavlja nositelj zajedničkog obrta i podnosi područnoj ispostavi Porezne uprave do 31. siječnja 2016.

Nakon primitka privremenog rješenja nositelj zajedničkog obrta dužan je obavijestiti supoduzetnike o visini utvrđenog dohotka i njegovoj raspodjeli kako bi svaki od njih predao svoju poreznu prijavu na Obrascu DOH do konca veljače 2016.