Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Predavanje za računovođe

Udruženje obrtnika Nova Gradiška 13.12.2021. godine organiziralo je predavanje za računovođe.

Predavači su bili savjetnici urednici časopisu Računovodstvo i financije,  Domagoj Bakran mag.oec. i dr. sc. Marija Zuber.

Predavanje je bilo za financijske djelatnike, ali i sve obrtnike koji su željeli upoznati se s temom.

Sudjelovalo je 20 sudionika.

Program je obuhvaćao slijedeće:

RAČUNOVODSTVO I POREZ NA DOBIT

 1. Izmijenjeni godišnji financijski izvještaji (GFI-POD)
 • tko primjenjuje izmjene
 • za koja razdoblja se koriste novi GFI
 • nedostaci izmijenjenih izvještaja
 1. Izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja
 • tko primjenjuje izmjene
 • od kada se izmjene primjenjuju
 1. Pripreme sastavljanje GFI za 2021.
 • Vrednovanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka

– Dugotrajne imovine

– Zaliha

– Potraživanja i obveze

– Prihodi i rashodi – planiranje dobiti ili gubitka

 • Kontrole i usklađenja prije zaključenja konta

– Povezanost analitike i sintetike

– Provođenje inventure i postupci s manjkovima i viškovima

 • Ispravci računovodstvenih pogrešaka i promjene procjena

– Promjene i ispravci pogrešaka tekućeg razdoblja

– Naknadno utvrđeni troškovi

– Ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja

– Promjene procjena troška amortizacije

– Procjene vjerojatnosti naplate potraživanja

 1. Ostale računovodstvene aktualnosti
 • Računovodstveni tretman državnih potpora (COVID-19 potpore)
 • Računovodstveno evidentiranje ulaganja u kriptovalute
 1. Porez na dobit
 • Pregled porezno priznatih i nepriznatih troškova
 • Porezni aspekt vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja i zaliha

POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

 1. Izmjene Zakona o minimalnoj plaći i ostale aktualnosti u obračunu plaće u 2022. godini
 2. Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu
 • Razlozi i uvjeti za obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
 • Iskazivanje godišnjeg obračuna u poreznim evidencijama
 • Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak:
 • Mogućnost korištenja poreznih prava koja nisu iskorištena tijekom godine
 • Utvrđivanje godišnjeg poreza za drugi dohodak
 • Primici uzdržavanih članova uže obitelji koji ne utječu na činjenicu njihovog uzdržavanja
 1. Isplata neoporezivih primitaka na kraju godine
 • Prigodne neoporezive isplate (božićnica, dar djetetu do 15 godina starosti, dar u naravi, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika ….)
 • Pravo na isplatu neoporezivih primitaka

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 1. Aktualnosti vezane uz primjenu zakona o PDV-u od 1. siječnja 2022.
 2. Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2021. godini
 • Obveza usklađivanja i ispravci obračuna tijekom godine
 • Usklađenje podjele pretporeza na kraju godine
 • Specifičnosti obračuna u slučaju izlaska iz sustava PDV-a
 • Naknadna odobrenja/terećenja – kako ispraviti poreznu osnovicu
 • Isporuke bez naknade, reprezentacija i promidžba i obračun PDV-a
 • Odbitak pretporeza kod osobnih automobila
 • Isporuka kao predmet oporezivanja ili naknada štete
 1. Sastavljanje obrasca OPZ-STAT-1 na kraju 2021. godine