Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv za dostavu pisanih ponuda ZA TISKARSKE USLUGE

Poziv za dostavu pisanih ponuda

ZA TISKARSKE USLUGE

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje Javni poziv za dostavu pisanih ponuda s cijenama za nabavku tiskarskih usluga-  grafičke pripreme i tiska 600 komada brošura

Podaci o naručitelju:

Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20

OIB: 67175129191

Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr

Opis predmeta nabave:  izrada  600 kom brošura

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.160,00 kn bez PDV-a

Minimalne tehničke specifikacije predmeta nabave:

Specifikacija:

1 komad - grafička priprema brošure 8 strana format A5

600 komada - brošura: format A5, tisak color dvostrano, uvez

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

 

Rok valjanosti ponude: 30 radnih dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

 

Mjesto isporuke: sjedište Naručitelja - Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20,

 

Rok za isporuku: 30 radnih dana od dana ispostavljene narudžbenice od strane Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

 

Rok, način i uvjeti plaćanja: nakon isporuke, u roku do 15 dana od dana uredno zaprimljenog računa za stvarno isporučenu robu, uz dokaz o isporuci- otpremnicu. Predujam je isključen.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda:  25.11.2022. godine do 12,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle i zaprimljene nakon naznačenog datuma i vremena dostave – neće se razmatrati.

 

 

Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama - uključujući sve popratne troškove nabave  i popuste

 

Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive.

 

Način dostave ponude:

- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili

- putem  redovne pošte

 

na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška,

u zatvorenim kovertama s naznakom (na prednjoj strani):

NE OTVARATI–“ PONUDA ZA TISKARSKE USLUGE- projekt OBRTNIK”.

na poleđini navesti – Naziv i adresu ponuditelja

 

Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda obavit će se najkasnije u roku od 10 radnih dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg dobavljača i uputa o prigovoru:

Pisanu obavijest o odabiru najpovoljnijeg dobavljača, Udruženje obrtnika Nova Gradiška dostavit će svim ponuditeljima  u roku 10 dana od dana odabira istog, putem elektroničke pošte ili putem redovne pošte.

 

Protiv Odluke o odabiru nije moguće izjaviti žalbu.

 

Ugovorna kazna: U slučaju kašnjenja i/ili u slučaju neurednog ispunjenja ugovora Naručitelj može naplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 2‰ (slovima: dva promila) po danu zakašnjenja, a najviše u iznosu od 10% (slovima: deset posto) ukupne vrijednosti ugovorene usluge s PDV-om.

 

NAPOMENA: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti javni poziv, bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja u ovom Javnom pozivu.

 

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u ured Udruženja obrtnika Nova Gradiška na tel. broj 035/361-763.

 

Datum objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči: 16. studenog 2022. godine.

 

 

Predsjednik

Udruženja obrtnika Nova Gradiška

Viktorio Brdar, v.r.