Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv za dostavu pisanih ponuda za nabavku i ugradnju klima uređaja

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje Javni poziv za dostavu pisanih ponuda s cijenama za nabavku jednog klima uređaja za potrebe Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

Podaci o naručitelju:
Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška
Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20
OIB: 67175129191
Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

Krajnji rok za dostavu ponuda:  16.07.2020. godine do 13,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle i zaprimljene nakon naznačenog datuma dostave ponuda – neće se razmatrati.

Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama - uključujući sve popratne troškove nabave i  popuste, te dokazom da ponuđeni proizvod zadovoljava tražene  tehničke specifikacije. Obavezan pregled lokacije.
Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive.

Način dostave ponude:
- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili
- putem  redovne pošte

na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška, u zatvorenim kovertama s naznakom (na prednjoj strani):
NE OTVARATI – “PONUDA ZA NABAVKU KLIMA UREĐAJA”
na poleđini navesti - Naziv i adresu ponuditelja.

Napomena: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost. Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti javni poziv.

Za dodatne informacije možete se obratiti u ured Udruženja obrtnika Nova Gradiška na tel. broj 035/361-763.

Cjelokupni tekst javnog poziva i sve uvjete možete pronaći ovdje - Poziv za dostavu pisanih ponuda za nabavku i ugradnju klima uređaja - butik

Datum objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči: 08. srpnja 2020. godine.

                                                                                                         Predsjednik
Udruženja obrtnika Nova Gradiška
Tomislav Šimić, v.r.