Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi poziv) Ref.br. C3.2.R3-I1.05

Na Internet stranici objavljenih poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi poziv), Referentni broj: C3.2.R3-I1.05.

U skladu s navedenom Odlukom, Tijelo državne uprave nadležno za komponentu/pod-komponentu (u daljnjem tekstu: NT) NPOO-a C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“ je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Provedbeno tijelo (u daljnjem tekstu: PT) za ovaj Poziv je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Predmet poziva:

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Svrha (cilj) poziva:

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi poziva:

 • Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
 • Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva.

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4.799.920,37 EUR.

Ovaj Poziv drugi je u okviru programa Dokazivanje inovativnog koncepta (u daljnjem tekstu: Program), u okviru kojeg su planirana ukupno četiri poziva na dostavu projektnih prijedloga. Indikativni raspored objave budućih poziva na dostavu projektnih prijedloga za Program i predviđene financijske alokacije po pojedinom pozivu navedene su u Tablici 2.

Tablica 1. Indikativni raspored objave budućih poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Dokazivanje inovativnog koncepta

Indikativni rok za objavu        Indikativna financijska alokacija

4. kvartal 2023.                       3.199.946,91 EUR

2. kvartal 2024.                       3.199.946,91 EUR

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 26.500,00 EUR;
 • najviši iznos 66.000,00 EUR.

Ukupna vrijednost pojedinog projekta uključuje:

 • bespovratna sredstva koja će biti dodijeljena pojedinom projektu za prihvatljive troškove projekta, i
 • sredstva prijavitelja i partnera za sufinanciranje ostatka vrijednosti prihvatljivih troškova i ukupan iznos vrijednosti neprihvatljivih troškova projekta, ako je primjenjivo.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije) osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava; i
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga, ukoliko je primjenjivo.

Prijavitelj je:

 • mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014;
 • „istraživačka organizacija“ koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), što znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj odnosno s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, ili
 • fizička osobe koja nije poduzetnik u trenutku prijave na Poziv (nadalje: fizička osoba) – po evaluaciji projekta i nakon formiranja rang liste, a prije Odluke o financiranju potrebno je osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prijavitelj također mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano ovim Uputama.

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 • paušalnim obrtima, zadrugama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Napomena: obrti u sustavu poreza na dohodak, kao i sustavu poreza na dobit prihvatljivi su prijavitelji.

Sve ostale kriterije, kao i zahtjeve koji se odnose na sposobnost prijavitelja i partnera te učinkovito korištenje sredstava i održivost projekta – možete potražiti OVDJE.

Upute za prijavitelje možete pronaći na dnu ove stranice.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 1. 10. 2023, 00:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1. 12. 2023, 23:58 sati

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Upute za prijavitelje

Foto_izvor: freepik.com

Izvor: hok.hr