Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv na dostavu pisanih ponuda za nabavku trakastih zavjesa

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje Javni poziv na dostavu pisanih ponuda s cijenama za nabavku trakastih zavjesa za potrebe Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

Podaci o naručitelju:
Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška
Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20
OIB: 67175129191
Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr
Opis predmeta nabave:  nabavka trakastih zavjesa
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
Rok za isporuku i ugradnju: 50 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i ispostavljene narudžbenice od strane Udruženja obrtnika Nova Gradiška.
Rok, način i uvjeti plaćanja: nakon isporuke, u roku do 15 dana od dana uredno zaprimljenog računa za stvarno isporučenu robu, uz dokaz o isporuci (Zapisnik o preuzimanju). Predujam je isključen.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  19.09.2019. godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda – neće se razmatrati.
Dokaz o registraciji i sposobnosti (potrebno dostaviti zajedno s ponudom):
-  dokaz o registraciji - Izvadak iz odgovarajućeg registra (obrtnog ili sudskog), ne stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva za dostavu ponuda. Dokaz se može dostaviti i u neovjerenoj preslici, a neovjerenom preslikom smatra se i ispis iz javne baze Obrtnog ili Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom ponuditelja,
- potvrda Porezne uprave o stanju duga - original ili ispis podataka Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave ovjeren od strane ponuditelja, ne starija od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponuda.

Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama - uključujući sve troškove i popuste.
Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive.

Način dostave ponude: 
- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili
- putem  redovne pošte
na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška, u zatvorenim kovertama s naznakom (na prednjoj strani):
NE OTVARATI–“PONUDA ZA NABAVKU TRAKASTIH ZAVJESA”
na poleđini navesti – Naziv i adresu ponuditelja

NAPOMENA: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost. Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti javni poziv, bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja u ovom Javnom pozivu.

Prije davanja ponude za nabavku i ugradnju trakastih zavjesa, dobavljač je dužan pregledati prostorije te izvršiti točne izmjere na licu mjesta.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u ured Udruženja obrtnika Nova Gradiška na tel. broj 035/361-763.

Cjelokupni tekst Poziva, sa svim potrebnim informacijama, možete pogledati ovdje - Poziv na dostavu pisanih ponuda za nabavku trakastih zavjesa- UONG