Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv na dostavu pisanih ponuda za nabavku trakastih zavjesa

Poziv na dostavu pisanih ponuda

za nabavku trakastih zavjesa

 

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje Javni poziv na dostavu pisanih ponuda s cijenama za nabavku trakastih zavjesa za potrebe Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

Podaci o naručitelju:

Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20

OIB: 67175129191

Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr

 

Opis predmeta nabave:  nabavka trakastih zavjesa

 

Procijenjena vrijednost nabavke: 640 eura, uključujući troškove dostave i ugradnje

 

Specifikacije predmeta nabave:

 

 

Trakasta zavjesa (u boji -bež) s ugradnjom na zid veličine cca 7,81 m2- s montažom: zidna sa nosačima
Trakasta zavjesa (u boji- siva) bez nosača (zamjena postojeće) 27,72 m dužna trake

 

 

 

 

 

Prije davanja ponude za nabavku i ugradnju trakastih zavjesa, dobavljač je dužan pregledati prostorije te izvršiti točne izmjere na licu mjesta.

 

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

 

Rok valjanosti ponude: 20 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

 

Mjesto isporuke robe: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20

 

Rok za isporuku i ugradnju: 50 radnih dana od dana ispostavljene narudžbenice od strane Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

 

Rok, način i uvjeti plaćanja: nakon isporuke, u roku do 15 dana od dana uredno zaprimljenog računa za stvarno isporučenu robu, uz dokaz o isporuci (Zapisnik o preuzimanju). Predujam je isključen.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda:  21.02.2023. godine do 15:00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave – neće se razmatrati.

 

Dokaz o registraciji i sposobnosti (potrebno dostaviti zajedno s ponudom):

 

-  dokaz o registraciji - Izvadak iz odgovarajućeg registra (obrtnog ili sudskog), ne stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva za dostavu ponuda. Dokaz se može dostaviti i u neovjerenoj preslici, a neovjerenom preslikom smatra se i ispis iz javne baze Obrtnog ili

Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom ponuditelja,

 

 

Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama - uključujući sve troškove i popuste.

Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive.

 

Način dostave ponude:

- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili

- putem  redovne pošte

 

na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška,

u zatvorenim kovertama s naznakom (na prednjoj strani):

NE OTVARATI–“PONUDA ZA NABAVKU TRAKASTIH ZAVJESA”.

na poleđini navesti – Naziv i adresu ponuditelja

 

Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda obaviti će se u roku od 10 dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg dobavljača i uputa o prigovoru:

Pisanu obavijest o odabiru najpovoljnijeg dobavljača, Udruženje obrtnika Nova Gradiška dostaviti će svim ponuditeljima  u roku 10 dana od dana odabira istog, putem elektroničke pošte ili putem redovne pošte.

 

Protiv Odluke o odabiru nije moguće izjaviti žalbu.

 

NAPOMENA: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti javni poziv, bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja u ovom Javnom pozivu.

 

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u ured Udruženja obrtnika Nova Gradiška na tel. broj 035/361-763.

 

Datum objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči: 13.02.2023. godine.

 

 

 

 

 

Predsjednik

Udruženja obrtnika Nova Gradiška

Viktorio Brdar v.r.