Udruženje obrtnika Nova Gradiška

POZIV NA DOSTAVU PISANIH PONUDA ZA NABAVKU PROMOTIVNIH MATERIJALA

Poziv za dostavu pisanih ponuda

za izradu promotivnih materijala

 

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje Javni poziv za dostavu pisanih ponuda s cijenama za nabavku promotivnih materijala

 

Podaci o naručitelju:

Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20

OIB: 67175129191

Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr

 

Opis predmeta nabave:  Promotivni materijali- reklamna cerada 5*1,35 m (5 kom), reklamna cerada 1*0,5m (5kom) i reklamna zastava 2*1 m (2 kom)

 

Procijenjena vrijednost nabavke: 1.000,00 eura bez PDV-a, uključujući sve popratne troškove

 

Minimalne tehničke specifikacije predmeta nabave:

 

NAZIV Količina OPIS
Reklamna cerada 5 kom Rupičasti mesh materijal, 5*1,35 m, ojačani rubovi, metalni ringovi na 50 cm, izrada dizajna, grafička priprema i color tisak
Reklamna cerada 5 kom Obična cerada, 1*0,5 m, metalni ringovi na 50 cm, izrada dizajna, grafička priprema i tisak color
Zastava 2 kom 2*1 m, dorada za postavljanje na koplje, grafička priprema i color tisak

 

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

 

Rok valjanosti ponude: 20 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

 

Mjesto isporuke: sjedište Naručitelja - Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20

 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda:  13.11.2023 godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle i zaprimljene nakon naznačenog datuma i vremena dostave – neće se razmatrati.

 

Ponuditelji su uz ponudu obvezni dostaviti:

  • dokaz o registraciji - Izvadak iz odgovarajućeg registra (obrtnog ili sudskog), ne stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva za dostavu ponuda. Dokaz se može

dostaviti i u neovjerenoj preslici, a neovjerenom preslikom smatra se i ispis iz javne baze Obrtnog ili Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom ponuditelja,

  • potvrda Porezne uprave o stanju duga - original ili ispis podataka Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave, ovjeren od strane ponuditelja, ne starija od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponuda.

 

Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u eurima

 

 

Način dostave ponude:

- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili

- putem  redovne pošte

 

na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška,

u zatvorenim kovertama s naznakom (na prednjoj strani):

NE OTVARATI–“PONUDA ZA NABAVKU PROMOTIVNIH MATERIJALA”.

na poleđini navesti – Naziv i adresu ponuditelja

 

Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda obavit će se najkasnije u roku od 8 dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg dobavljača i uputa o prigovoru:

Pisanu obavijest o odabiru najpovoljnijeg dobavljača, Udruženje obrtnika Nova Gradiška dostavit će svim ponuditeljima  u roku 8 dana od dana odabira istog, putem elektroničke pošte ili putem redovne pošte.

 

Protiv Odluke o odabiru nije moguće izjaviti žalbu.

 

 

NAPOMENA: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti javni poziv, bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja u ovom Javnom pozivu.

 

 

 

Datum objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči: 02. studeni 2023. godine.

 

 

Predsjednik

Udruženja obrtnika Nova Gradiška

Viktorio Brdar, v.r.