Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv na dostavu pisanih ponuda za nabavku promotivnih materijala

 

Poziv na dostavu pisanih ponuda

za nabavku promotivnih materijala

 

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje Javni poziv na dostavu pisanih ponuda s cijenama za nabavku promotivnih materijala za potrebe Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

 

Podaci o naručitelju:

Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20

OIB: 67175129191

Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr

 

Opis predmeta nabave:  nabavka promotivnih materijala

 

Procijenjena vrijednost nabavke: 2.100 eura

 

Specifikacije predmeta nabave:

 

Tehnička olovka s tiskom loga 300 komada
Kemijska olovka stiskom loga 300 komada
Grafitna olovka s tiskom loga 300 komada
Gumica za brisanje s tiskom loga 300 komada
Prospekt A5 color 8 strana – tisak i grafička priprema 300 komada
Roll up banner s grafičkom pripremom i tiskom (1*2m) 2 komada
Promo pult (širina 90 cm) s logom 1 komad
Promo desk (širina 90 cm) s logom 1     komad

 Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

 

Rok valjanosti ponude: 20 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

 

Mjesto isporuke robe: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20

 

Rok za isporuku: 7 dana od ispostavljene narudžbenice od strane Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

 

Rok, način i uvjeti plaćanja: nakon isporuke, u roku do 15 dana od dana uredno zaprimljenog računa za stvarno isporučenu robu, uz dokaz o isporuci. Predujam je isključen.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda:  25.04.2024. godine do 15:00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave – neće se razmatrati.

 

Dokaz o registraciji i sposobnosti (potrebno dostaviti zajedno s ponudom):

 

-  dokaz o registraciji - Izvadak iz odgovarajućeg registra (obrtnog ili sudskog), ne stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva za dostavu ponuda. Dokaz se može dostaviti i u neovjerenoj preslici, a neovjerenom preslikom smatra se i ispis iz javne baze Obrtnog ili

Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom ponuditelja,

 

 

Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u eurima - uključujući sve troškove i popuste.

Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive.

 

Način dostave ponude:

- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili

- putem  redovne pošte

 

na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška,

u zatvorenim kovertama s naznakom (na prednjoj strani):

NE OTVARATI–“PONUDA ZA NABAVKU PROMOTIVNIH MATERIJALA”.

na poleđini navesti – Naziv i adresu ponuditelja

 

Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda obaviti će se u roku od 5 dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg dobavljača i uputa o prigovoru:

Pisanu obavijest o odabiru najpovoljnijeg dobavljača, Udruženje obrtnika Nova Gradiška dostaviti će svim ponuditeljima  u roku 5 dana od dana odabira istog, putem elektroničke pošte ili putem redovne pošte.

 

Protiv Odluke o odabiru nije moguće izjaviti žalbu.

 

NAPOMENA: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti javni poziv, bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja u ovom Javnom pozivu.

 

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u ured Udruženja obrtnika Nova Gradiška na tel. broj 035/361-763.

 

Datum objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči: 18.04.2024. godine.

 

 

 

 

 

Predsjednik

Udruženja obrtnika Nova Gradiška

Viktorio Brdar v.r.