Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Povećanje sredstava potpore za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavijestila je zainteresirane poljoprivrednike kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. godine donijela odluku o Izmjeni Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitaka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, kojom se ukupna sredstva za provedbu Programa s 5.000.000,00 eura povećavaju na iznos od 10.000.000,00 eura.

Cilj Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-04/416, URBROJ: 50301-05/31-23-3 od 25. listopada 2023. godine je nadoknada gubitka prihoda za svinje otpremljene na klanje iz objekata u zonama primjene naređenih mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u klaonice određene za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja drže svinje.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  2. b) biti upisani u Registar objekata (farmi) i
  3. c) u razdoblju od pojave afričke svinjske kuge objekti u kojima drže svinje moraju se nalaziti u zoni primjene naređenih mjera.

Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Potpora se ne može dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2022. godine.

Potpora se ne može dodijeliti proizvođačima koji ne udovoljavaju propisanim obvezama vezano uz prevenciju i kontrolu afričke svinjske kuge.

Iznos potpore utvrđuje se na način da se umnožak težine živih svinja isporučenih izravno u klaonicu (evidentiranih u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja kao T1 ili T2) i prosječne cijene u tjednu koji je prethodio proglašenju zone primjene naređenih mjera na području na kojem se nalazi objekt prihvatljivog korisnika umanji za prihod od prodaje životinja koje su zaklane i druga plaćanja za iste prihvatljive troškove ukoliko postoje.

Iznos potpore ne može premašiti 100% prihvatljivog troška i ne može biti veći od 0,80 eur/kg težine živih svinja odnosno 40% prosječne cijene u tjednu koji je prethodio proglašenju zone primjene naređenih mjera na području na kojem se nalazi objekt prihvatljivog korisnika.

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge“.

Uz Zahtjev podnositelj je dužan priložiti:

  1. Izjavu o ispunjavanju uvjeta prihvatljivosti i drugim plaćanjima za iste prihvatljive troškove
  2. preslike izdanih računa/otkupnih blokova i dokaze o zaprimljenoj uplati za grla svinja isporučena izravno u klaonicu i evidentirana u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja kao T1 ili T2 u razdoblju od 26. lipnja 2023. godine do 15. listopada 2023. godine te u razdoblju od 16. listopada 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Uz Zahtjev i dokumentaciju podnositelj je dužan putem elektroničke pošte na e-mail adresu trgovinske.mjere@apprrr.hr, u čijem je naslovu naveden naziv i MIBPG podnositelja, dostaviti ispravno popunjenu Tablicu isporuke svinja na klanje u kojoj mora navesti točne podatke iz točke b).

Rok za podnošenje Zahtjeva za grla svinja isporučena izravno u klaonicu u razdoblju od 26. lipnja do 15. listopada 2023. godine je 10 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odnosno do 21. studenog 2023. godine.

Zahtjev za svinje isporučene izravno u klaonicu u razdoblju od 16. listopada do 31. prosinca 2023. godine podnosi se od 1. veljače do 15. veljače 2024. godine.

PROGRAM POTPORE SEKTORU SVINJOGOJSTVA ZA NADOKNADU GUBITKA USLIJED NAREĐENIH MJERA ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE

IZMJENA PROGRAMA POTPORE SEKTORU SVINJOGOJSTVA ZA NADOKNADU GUBITKA USLIJED NAREĐENIH MJERA ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE

PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE SEKTORU SVINJOGOJSTVA ZA NADOKNADU GUBITKA USLIJED NAREĐENIH MJERA ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE (NN/135/2023)

IZJAVA O ISPUNJAVANJU UVJETA PRIHVATLJIVOSTI I DRUGIM PLAĆANJIMA ZA ISTE PRIHVATLJIVE TROŠKOVE

TABLICA ISPORUKE SVINJA NA KLANJE

Foto: freepik.com