Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Porezna uprava izdala Uputu za prijavu PDV-a

Ministarstvo financija – Porezna uprava izdalo je „Uputu za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine“.

Podsjećamo sve obrtnike obveznike poreza na dodanu vrijednost da moraju u prijavi PDV-a koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu.

Porezni obveznik prijavu PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2015. godine (prosinac 2015. ili posljednje tromjesečje 2015.) mora predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu putem elektroničkog portala Porezne uprave (e-porezna) najkasnije do 20. siječnja 2016. godine. Ako porezni obveznik prestaje s poslovanjem, obvezan je u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao napraviti sva usklađenja i ispravke do dana prestanka poslovanja.

Prijava PDV-a koja se podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja 2015. godine sastavlja se na način propisan odredbama članaka 174. do 178. Pravilnika. U prijavu PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2015. godine ne unose se kumulativni podaci iz obračunskih prijava po pojedinim mjesecima, već samo podaci koji se odnose na posljednje razdoblje oporezivanja odnosno prosinac 2015. ili posljednje tromjesečne 2015. godine, te podaci koji se odnose na usklađenja i ispravke koje je potrebno napraviti za 2015. godinu.

Na linku možete pročitati cjelovitu „Uputu za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine“ http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19373