Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Podnošenje izvješća o nenaplaćenim potraživanjima do 20. veljače 2016.

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvještajima i poreznoj nagodbi - NN 78/15. između ostalog, propisana je obveza i postupak podnošenja statističkih izvještaja za obveznike PDV-a koji imaju dospjela, a nenaplaćena potraživanja.

Obveznici sastavljanja izvješća su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu isporuke dobara i usluga. Izvješće se dostavlja elektroničkim putem na Obrascu OPZ-STAT-1 koji je sastavni dio Pravilnika.

Prvo statističko izvješće sastavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. a dostavlja Poreznoj upravi do 20.02.2016. godine.

Obveza dostavljanja izvješća traje do naplate potraživanja u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, uz uvjet da na dan sastavljanja izvješća potraživanja nisu starija od 6 godina.

Izvješće se dostavlja tromjesečno, elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna:
1. do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine.

Obrazac OPZ-STAT-1 se ne predaje Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja. Putem predanih obrazaca Porezna uprava će dobiti informacije o obveznicima PDV-a koji kasne s plaćanjima prema svojim dobavljačima, odnosno koji posluju protivno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i ne drže se zakonom propisanih rokova za podmirenje svojih obveza, što otvara mogućnost prekršajnih sankcija za neplaćanje računa u roku.

pitanja i odgovori OPZ STAT-1-6 10 2015