Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Općina Gornji Bogićevci – Objavljen Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj mikro poduzetništva – RMP/2020“

Općina Gornji Bogićevci je na svojim mrežnim stranicama objavila Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj mikro poduzetništva – RMP/2020“ . Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Općine Gornji Bogićevci, poduzetnicima i obrtima.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo od 13. srpnja 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 23. prosinca 2020. godine  ili do iskorištenja ukupno alociranih sredstava.

U proračunu Općine Gornji Bogićevci, na proračunskoj aktivnosti „Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora“ planirano je ukupno 40.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Javni poziv namijenjen je mikro poduzetnicima koji otvaraju nova mikro poduzeća, kao i proširenje i unaprjeđenje postojećih koji će rezultirati novim zapošljavanjem

NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA I IZNOS POTPORE

Osnovna namjena:
- otvaranje i registracija u 2020 godini,
- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje u 2020.godini,
- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga u 2020.g.,
- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora u 2020.g.,
- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta u 2020.g.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 2.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000,00 kuna.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore do kraja tekuće proračunske godine od dana primitka potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratne potpore od strane korisnika.

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Dokumentacija koja se prilaže:

1) ispunjeni Prijavni obrazac
2) ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili državne potpore male vrijednosti)
3) ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (ukoliko je primjenjivo)
4) potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)
5) potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku za sve partnerske i povezane subjekte s Podnositeljem prijave registrirane unutar Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave)
6) Konsolidirano izvješće ili Godišnja financijska izvješća i drugi jednako valjani dokumenti za 2019. godinu (ako je primjenjivo) iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi ili Prijave poreza na dohodak za 2019. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2019. godinu/Izvješće o paušalnom dohotku samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2019. godini svih partnerskih i povezanih subjekata (obveznika poreza na dohodak) s Podnositeljem prijave.
7) ponude, predračuni, troškovnici za predložene aktivnosti za koje se traže sredstva potpore,
8) Skupna Izjava
9) fotografije proizvoda i promidžbeni materijal

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Općini neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj mikro poduzetništva“
Trg hrvatskih branitelja 1
35429 Gornji Bogićevci

Detaljne uvjete prijave (Javni poziv, Program te potrebnu dokumentaciju) možete pronaći na web stranicama Općine Gornji Bogićevci OVDJE, a nalaze se i u prilogu.

OGB program
OGB skupna-izjava-rmp2020
OGB Prijavni-obrazac-razvoj-mikro-poduzetnistva
OGB Obrazac-izvjestaja-o-koristenju-sredstava
OGB Javni-poziv
OGB Izjava-o-potporama-male-vrijednosti-i-pravdanju-potpore-povezanih-osoba
OGB Izjava-o-potporama-male-vrijednosti