Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Obavijest o skoroj objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za mikro poduzetnike

Ova obavijest vezana je za Mjeru dodjele potpore male vrijednosti za mikro poduzetnike Brodsko-posavske županije za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti čiji je rad obustavljen zbog epidemije bolesti COVID-19 u 2020. godini.

Sukladno usvojenoj Informaciji o mjerama za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini koja je usvojena na 24. sjednici Županijske skupštine održane dana 17. lipnja 2020. godine, Brodsko-posavska županija obavještava mikro poduzetnike da će u narednim danima raspisati Javni poziv za Mjeru dodjele potpore male vrijednosti za mikro poduzetnike Brodsko-posavske županije za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti čiji je rad obustavljen zbog epidemije bolesti COVID-19 u 2020. godini.

 Prihvatljivi prijavitelji su mikro poduzetnici ( isključivo obrti i trgovačka društva)  definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine", broj 29/02,63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) registrirani za sve osnovne/pretežite djelatnosti, osim onih kojima je osnovna/pretežita djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (Narodne novine", broj 58/07 i 72/07) iz područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • koji imaju sjedište na području Brodsko-posavske županije i koji posluju na području Brodsko-posavske županije;
 • koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu:
 • kojima je obustavljeno poslovanje Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine", broj 32/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2020. godine;
 • koji imaju najmanje jednog zaposlenog uključujući vlasnika/cu obrta na dan 20. ožujka 2020. godine. Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe;
 • koji imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • koji nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije" L 352 od 24. prosinca 2013. godine) - dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba;
 • koji imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji.

Sredstva se dodjeljuju za podmirenje sljedećih troškova:

 • za nabavu opreme za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti, a u obzir dolaze računi opreme nastale narudžbom od 01. ožujka 2020. godine te se  kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljene opreme;
 • za nabavu repromaterijala za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti, a u obzir dolaze računi repromaterijala nastalih narudžbom od 01. ožujka 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljenog repromaterijala;
 • za troškove zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja poslovna aktivnost za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave ili ugovor o zakupu i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje ili drugi dokaz o plaćanju;
 • za komunalne troškove (električna energija, voda, plin, odvoz komunalnog otpada) za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine za prostor u kojem se obavlja osnovna/pretežita djelatnost i koji glase na Podnositelja prijave te se kao dokaz dostavljaju preslike računa koji glase na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
 • za troškove telekomunikacija (fiksni telefon, mobilni telefon i internet) za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine za prostor u kojem se obavlja osnovna/pretežita djelatnost i koji glase na Podnositelja prijave te se kao dokaz dostavljaju preslike računa koji glase na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
 • za troškove knjigovodstvenih usluga za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine, a kao dokaz se dostavljaju preslike računa koji glase na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje knjigovodstvenih usluga;
 • za troškove usklađivanja uvjeta poslovanja u poslovnom ili proizvodnom prostoru sukladno Zaključku Vlade RH o Mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 23. travnja 2020. godine i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (opremanje, uređenje i prilagodba prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera, postavljanje zaštitnih barijera u prostoru, nabava zaštitne opreme, sredstava za dezinfekciju, toplomjera i sl.), a u obzir dolaze troškovi koji su nastali najranije od 19. ožujka 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje za provedeno ulaganje;
 • za troškove izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini, troškove izrade cjelovitih zahtjeva za HAMAG-BICRO zajmove, troškove izrade cjelovitih zahtjeva za HBOR kredite te za sve ostale natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19, a u obzir dolaze troškovi koji su nastali najranije od 19. ožujka 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje za izradu prijavne dokumentacije.

Iznos, intezitet i dodjela potpore:

 • korisnik potporu može ostvariti samo jednom, a ukoliko je korisnik za pokriće istih troškova ostvario pravo na potporu iz drugog proračuna (državnog ili gradskog ili općinskog) ne može za iste troškove ostvariti pravo na potporu iz ove Mjere;
 • prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2020. godinu za naprijed navedenu Mjeru;
 • intezitet potpore označava udio sredstava s kojim Brodsko-posavska županija sudjeluju u financiranju predložene Mjere i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 30.000,00 kuna.

IZVOR: Brodsko-posavska županija,