Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Novi Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17)

Obzirom da su objavljenim Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/17)  bile obuhvaćene razrade samo nužnih odredbi Zakona o porezu na dohodak, a radi nejasnoća te pogrešnih tumačenja pojedinih odredbi Zakona (osobito u djelu oporezivanja primitaka učenika i studenata) donesen je cjelovit Pravilnik o porezu na dohodak koji je objavljen u Narodnim novinama broj 10/17.

Stupanjem na snagu istog prestaje važiti Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/17).

U nastavku se navode novine obuhvaćene novim Pravilnikom o porezu na dohodak:

1.  propisano je da je se primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima uvećani za iznos godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka smatraju u dijelu razlike više isplaćenog iznosa, primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak:

-  ako učenik ili student na redovnom školovanju u tijeku kalendarske godine po osnovi ukupnih isplata za rad preko učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima, ostvari pojedinačni ili ukupni primitak umanjen za naknadu za posredovanje, veći od propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kuna uvećanog za iznos godišnjeg osnovnog osobnog odbitka  od 45.600,00 na razliku primitka iznad toga iznosa utvrđuje se drugi dohodak (na razliku iznad 60.600,00 kuna)

-  po osnovi primitaka koje ostvare učenici ili studenti neovisno o tome radi li se o neoporezivom iznosu (do 60.600,00 kuna ili iznad 60.600,00 kuna ne postoji obveza doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima (5%) i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (0,5% ), a što je obveza posrednika pri zapošljavanju i kao takva postojala je i do sada. Ovim putem napominjemo da se predmetna obveza doprinosa obračunava na osnovicu i da kao takva ni na koji način ne utječe na ukupan iznos ostvarenih primitaka učenika ili studenta na redovnom školovanju.

2.  neoporezivi iznosi primitaka koji prema postojećem pravilniku iznose 1.600,00 kuna povećani su na 1.750,00, a neoporezivi iznos otpremnine je sa 6.400,00 kuna povećan na 6.500,00 kuna

3.  pojašnjena su i pojednostavljena pravila vezana uz priznavanje neoporezive naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom

4.  propisano je da se neoporeziv iznos otpremnine do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu staža može isplatiti i radniku kojemu je radni odnos prestao sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca pod uvjetom da je radnik bio obuhvaćen u višak radnika sukladno odredbi članka 127. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14)

5.  propisano je da se dnevnica može isplaćivati za službena putovanja ili za rad na terenu, u tuzemstvu ili inozemstvu (brisan je pojam terenskog dodatka radi izjednačavanja iznosa terenskog dodatka i dnevnice)

6.  pravila za službeni put u inozemstvo propisana su odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (do sada su se primjenjivale odredbe iz Uredbe)

7.  pojašnjena su i pojednostavljena pravila vezana uz priznavanje troškova prijevoza prigodom upućivanja radnika na i povratka sa obrazovanja i izobrazbe, ako se obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika

8.  propisano je da se primicima u naravi ne smatraju primici koje neprofitne organizacije daju svojim svim svojim članovima pod istim uvjetima, a koje služe za obavljanje djelatnosti neprofitne organizacije odnosno ispunjavanju svrhe postojanja neprofitne organizacije, kao što su naročito: posebna radna ili svečana odjeća obilježena nazivom ili znakom neprofitne organizacije, u skladu s posebnim propisima o zaštiti na radu ili prema statutu neprofitne organizacije, obvezni liječnički pregledi prema posebnim propisima, sistematski kontrolni liječnički pregledi, obrazovanje i izobrazba koje su u svezi s djelatnosti neprofitne organizacije

9.  pojašnjeno je da se predujam poreza na dohodak iz primitaka od drugog dohotka ostvarenih u naravi te porez na dohodak iz primitaka od kapitala ostvarenih u naravi plaća najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je primitak ostvaren

10.  pojašnjene su odredbe vezane za poreznu karticu odnosno novi način dostave porezne kartice (elektroničkim putem) i način prijave promjena podataka na poreznoj kartici (koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018.

11.  propisano da radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca u nepunom radnom vremenu ili koji uz rad u punom radnom vremenu ima sklopljen ugovor o radu za nepuno radno vrijeme odnosno osoba koja ostvaruje primitke iz kod dva ili više isplatitelja, može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima u kojem slučaju će Porezna uprava na poreznoj kartici evidentirati postotak raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima sukladno zahtjevu te nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK i istovremeno Obrazac PK s oznakom „DUPLIKAT“ porezne kartice ovisno o broju poslodavaca za koje se traži preraspodjela osobnog odbitka, a na temelju kojih se priznaje osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada

12.  propisan je način isplate povrata poreza na dohodak

13.  pojednostavljen je način obračuna inozemnih mirovina te je zbog primjene načela ekonomičnosti propisano da se predujam poreza neće mijenjati ako se mirovina poveća ili smanji do 20% osim na zahtjev poreznog obveznika

14.  propisan je način uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu kod utvrđivanja konačnog poreza na dohodak te način obustave predujmova poreza na dohodak po osnovi konačnog dohotka iz inozemstva

15.  propisan je način izvješćivanja o ostvarenom inozemnom primitku te je propisan novi Obrazac za izvješćivanje o inozemnom dohotku „Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu“ (Obrazac INO-DOH)  sa prilozima

16.  brisane su odredbe vezane za metodu izuzimanja s progresijom koje su se primjenjivala kod dobrovoljnog podnošenja godišnje porezne prijave obzirom da su brisane odredbe vezane o dobrovoljnom podnošenju porezne prijave

17.  zbog pojednostavljenja izvješćivanja putem Obrasca JOPPD neće se izvješćivati o izravnim uplatama  premija osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine i o državnim nagradama

18.  obrazac JOPPD, Obrazac DOH, Obrazac PK su usklađen sa izmjenama Zakona o porezu na dohodak te je izmijenjen Obrazac RPO i Knjiga prometa, te pregled primitaka i izdataka (Obrazac P-PPI).