Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Novi duhanski proizvodi kao predmeti trošarinskog oporezivanja

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 115 od 9. prosinca 2016.) koji stupa na snagu 1. siječnja 2017., uvode se novi duhanski proizvodi kao predmeti trošarinskog oporezivanja.

Predmetom oporezivanja u smislu noveliranih odredbi Zakona o trošarinama smatraju se i proizvodi namijenjeni udisanju pare, bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine (podrazumijeva cigarete, cigare, cigarilose, sitno rezani i ostali duhan za pušenje) i odnose se na:

  • - prerađeni duhan namijenjen zagrijavanju (grijani duhanski proizvod)
  • - tekućinu namijenjenu konzumiranju u elektroničkoj cigareti, neovisno o tome sadrži li nikotin ili ne (e-tekućina) i
  • - druge proizvode koji udovoljavaju naprijed navedenim karakteristikama, a nisu grijani duhanski proizvod odnosno e-tekućina, i nalaze se u prometu na tržištu Republike Hrvatske (novi duhanski proizvodi).

Trošarinski obveznici obračunavanja i plaćanja trošarine postaju osobe koje puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske grijani duhanski proizvod, e-tekućinu i novi duhanski proizvod i iste su obvezne carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije prvog puštanja proizvoda u potrošnju.

Osobe koje već imaju trošarinski status (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na duhanske prerađevine) i koje puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske navedene duhanske proizvode obvezni su prijaviti promjenu podataka u registru trošarinskih obveznika najkasnije osam dana prije prvog puštanja proizvoda u potrošnju. Trošarinska osnovica na grijani duhanski proizvod je jedan kilogram i trošarina se obračunava prema visini trošarine propisanoj na ostali duhan za pušenje. Ista visina trošarine se primjenjuje i kod obračuna trošarine na nove duhanske proizvode. Trošarinska osnovica na e-tekućinu je 1 mililitar i trošarina se obračunava kao specifična trošarina propisana za 1 mililitar i iznosi 0,00 kuna. Trošarinski obveznici duhanskih proizvoda dostavljaju nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja mjesečno izvješće u kojem iskazuju obračunatu trošarinu za sve obveze nastale u obračunskom razdoblju od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, kao i podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim proizvodima.

Kretanje grijanih duhanskih proizvoda, e-tekućine i novih duhanskih proizvoda odvija se uz uobičajeni komercijalni dokument. Zakonskim odredbama propisano je pravo na povrat trošarine plaćene u Republici Hrvatskoj za izvoznika  koji izvozi proizvod na koji je plaćena trošarina, kao i za pravnu  ili fizičku osobu koja u okviru obavljanja djelatnosti proizvode na koje je plaćena trošarina u Republici Hrvatskoj otpremi u drugu državu članicu.

Ukazujemo da je prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama propisana obveza pravnim i fizičkim osobama koje imaju na zalihama navedene duhanske proizvode da popišu zalihe tih proizvoda na dan 1. siječnja 2017.  i o tome sastave zapisnik po vrstama i količinama proizvoda koji se dostavlja nadležnom carinskom uredu najkasnije u roku od 30 dana od dana popisa zaliha.  Pravilnikom o trošarinama detaljnije će se urediti način prijavljivanja u registar trošarinskih obveznika, sadržaj, oblik i način podnošenja mjesečnog izvješća, posebnosti i način ostvarivanja prava na povrat trošarine, način postupanja s uobičajenim komercijalnim dokumentom pri kretanju duhanskih proizvoda te sadržaj evidencija o poslovanju i kretanju navedenih duhanskih proizvoda koje trebaju voditi trošarinski obveznici i osobe koje posluju s tim proizvodima.