Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Predmet natječaja:

Sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Cilj natječaja:

Poticanje lovoovlaštenika na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Iznos sredstava:

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 530.891,23 eura/4.000.000,00 kn (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450) uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava.

Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Uvjete prihvatljivosti prijavitelja, isključenja prijavitelja, prihvatljivosti police, prihvatljivosti troškova te postupak odobravanja i obavijest o rezultatima natječaja možete proučiti u detaljnom tekstu Natječaja.

Broj prijava po prijavitelju:

Prijavitelj ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. U slučaju podnošenja više prijava istog prijavitelja za različita lovišta, prijavitelj mora za svaku pojedinu prijavu priložiti sve dokumente navedene u točki 6. podtočki 2. Natječaja.

Način prijave:

1. Prijava se podnosi isključivo putem propisanih obrazaca koji moraju biti popunjeni i ispisani korištenjem računala i pisača, te potpisani i pečatom ovjereni od strane prijavitelja, s priloženim drugim traženim dokumentima. Prijava i sva dokumentacija koja se odnosi na prijavu dostavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Polica može biti izražen u hrvatskim kunama i/ili inozemnim valutama s konverzijom u kune za troškove nastale prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno u eurima i/ili inozemnim valutama s konverzijom u eure za troškove nastale nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, i to prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanke obveze.

2. Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente redoslijedom navođenja:

  • Obrazac za prijavu (izvornik)
  • Obrazac proračuna (izvornik)
  • Obrazac izjave o nekažnjavanju (izvornik)
  • Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora (izvornik)
  • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (izvornik)
  • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj ne starija od 15 dana od dana podnošenja prijave (izvornik ili preslika ili ispis elektroničkog dokumenta)
  • Polica osiguranja s općim uvjetima (izvornik ili preslika)
  • Potvrda društva za osiguranje u kojoj je jasno naveden iznos plaćene premije u kunama (izvornik). U potvrdi mora biti jasno naveden plaćeni iznos u kunama/eurima i pravna ili fizička osoba koja je izvršila plaćanje. Ako je premiju osiguranja platila pravna ili fizička osoba koja u polici osiguranja nije navedena kao osiguranik onda je potrebno dostaviti i kompenzaciju/prijeboj ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg se može utvrditi da je prijavitelj platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja prijave.

3. Prijava sa svim potrebnim dokumentima mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima popunjenih stranica. Oznaka stranice sadrži ukupan broj stranica u prijavi kroz (/) redni broj te popunjene stranice. Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

„Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023. - ne otvarati“

Planinska 2a

10000 Zagreb

Natječaj je otvoren do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

Za sve informacije uz pripremu i podnošenje prijave na Natječaj, prijavitelj se može obratiti na adresu e-pošte: lovstvo@mps.hr.

 

 

Izvor_foto: freepik.com

Izvor: hok.hr https://www.hok.hr/aktualno-obavijesti/natjecaj-za-sufinanciranje-premije-police-osiguranja-za-stetu-od-divljaci-na-poljoprivrednim