Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Natječaj za prikupljanje ponuda o davanju u zakup poslovnog prostora

Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška, objavljuje

N A T J E Č A J
o davanju u zakup poslovnog prostora
putem prikupljanja pisanih ponuda

PREDMET NATJEČAJA

Poslovni prostor u Ulici slavonskih graničara 20, Nova Gradiška, smješten u upravnoj zgradi Udruženja obrtnika Nova Gradiška, do prolaza za tržnicu, površine cca 65 m2.


Poslovni prostor namijenjen je obavljanju tihih djelatnosti ( trgovačke – butik, prodaja neprehrambenih proizvoda i sl., uslužne i proizvodne tihe djelatnosti – proizvodnja nakita i sl., odvjetničke, računovodstvene i sl. djelatnosti ).

Prostor se ne daje u zakup u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, niti bilo koje druge djelatnosti koja nije primjerena poslovnom prostoru.

Početna cijena mjesečne zakupnine ………………….        1.500,00 kn.

OPĆI UVJETI

1. Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, te obrtnici i pravne osobe koji su registrirani za obavljanje  djelatnosti koju namjeravaju obavljati u poslovnom prostoru.
2. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme na rok od 2 godine u viđenom stanju, a budući zakupnik se obvezuje isti urediti i privesti ugovorenoj namjeni o svom trošku.  Nakon isteka ugovora o zakupu, moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima.
3. Ako je natjecatelj obrtnik mora imati uredno podmirene obaveze prema Udruženju obrtnika i Hrvatskoj obrtničkoj komori.
4. Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati sve troškove tekućeg održavanja prostora te sve režijske troškove za poslovni prostor (struja, voda, telefon, grijanje, komunalne i druge naknade te poreze).
5. Pravo na zakup ima natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji uz to ponudi najviši iznos zakupnine.
6. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava, troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

PONUDA ZA ZAKUP MORA SADRŽAVATI

1. Naziv i sjedište ponuditelja i OIB (pravne osobe i obrtnici) ili ime i prezime, adresa  ( fizička osoba),
2. Presliku obrtnice ili rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar  ako  je  ponuditelj  pravna osoba ili obrtnik,
3. Ponuđeni iznos zakupnine ispisan brojkama i slovima,
4. Kratak opis i plan rada u predmetnom poslovnom prostoru,
5. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdanu od strane nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana.

Pisane ponude sa  pripadajućim prilozima treba dostaviti u zatvorenim omotnicama, poštom ili osobnom dostavom, na adresu:

Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20,
35400 Nova Gradiška,  s naznakom „Oglas-zakup poslovnog prostora“.

Najpovoljnijeg ponuditelja odabire Upravni odbor Udruženja obrtnika Nova Gradiška.
Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude, odnosno poništenja ovog natječaja ili jednog njegovog dijela  bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju.

Sve potrebne informacije kao i dogovor oko termina pregleda poslovnog prostora  mogu se dobiti na  telefon broj 035/ 361-763  ili u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

Predsjednik UO Nova Gradiška
Tomislav Šimić, v.r.