Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje elektroinstalacijskih radova

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje elektroinstalacijskih radova

Podaci o naručitelju:
Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška
Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20
OIB: 67175129191
Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr

 

Predmet natječaja:
Izvođenje elektroinstalacijskih radova  ( zamjena neispravnih el. instalacija i rasvjetne opreme) u prostorijama bivše OKUNG, a koje se nalaze u upravnoj zgradi Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
Rok valjanosti ponude: 40 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda
Mjesto izvođenja radova: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20
Rok za završetak radova: najkasnije do 30. travnja 2019. godine
Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se vrši nakon zapisnički obavljene primopredaje radova, u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa. Predujam isključen.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  22.02.2019. godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda – neće se razmatrati.
Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama i uključenim svim porezima, sukladno troškovniku radova, koji se nalazi u prilogu ovog Natječaja.

Način dostave ponude:  
- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili
- putem  redovne pošte
na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška, u zatvorenim kovertama s naznakom:
NE OTVARATI –“PONUDA ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA - OKUNG“

Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda obaviti će se u roku od 10 dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.
Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg izvođača i uputa o prigovoru:
Pisanu obavijest o odabiru izvođača elektroinstalacijskih radova, Udruženje obrtnika Nova Gradiška dostaviti će svim ponuđačima  u roku 10 dana od dana odabira istog, putem elektroničke pošte ili putem redovne pošte.
Protiv Odluke o odabiru nije moguće izjaviti žalbu.

NAPOMENA: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost. 
Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuđačima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na  telefon broj 035/ 361-763  ili u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

Broj:207/2019.
Nova Gradiška, 11.02.2019.

   Predsjednik UO Nova Gradiška
Tomislav Šimić, v.r.

Javni NATJEČAJ ZA izvođenje elektroinstalacijskih radova u upravnoj zgradi UONG-OKUNG