Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Natječaj za prijem u radni odnos

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

TAJNIK UDRUŽENJA OBRTNIKA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, uz probni rad od 3 mjeseca, mjesto rada Nova Gradiška

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo.

 

 

 

Uz opće uvjete potrebno je zadovoljiti i sljedeće uvjete:

 • VSS (područje društvenih ili tehničkih znanosti – pravo, ekonomija) i 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima i radnim zadacima ili
 • VŠS (područje društvenih ili tehničkih znanosti - pravo, ekonomija) i 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima i radnim zadacima ili
 • SSS ( područje ekonomije) i 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima i radnim zadacima,
 • napredno poznavanje rada na računalu,
 • organizacijske sposobnosti,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • iskustvo u vođenju projekata,
 • komunikativnost, timski rad, spremnost na usavršavanje.

Poslovi i odgovornosti, te tražene kompetencije određeni su temeljem sistematizacije radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava.

Prilikom prijave, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolba ( vlastoručno potpisana)
 • životopis ( vlastoručno potpisan)
 • preslika dokaza o državljanstvu
 • preslika dokaza/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja (original)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima s opisom posla i vremenu trajanja rada na istima ili preslika ugovora/rješenja iz kojeg je vidljivo prethodno navedeno), original
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od dana objave natječaja.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, osim onih koje treba dostaviti u originalu, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim dokumentima (prilozima), odnosno ispravama za potrebe provođenja natječajnog postupka, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijavljenim kandidatom smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu, te ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i tražene priloge, odnosno isprave navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati će biti pozvani na intervju, a Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo provođenja provjere sposobnosti kandidata kroz postupak testiranja.

Za kandidate koji ne pristupe provođenju intervjua i/ili testiranja, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 27.10.2021. godine.

Prijave na natječaj, s obveznom dokumentacijom, dostavljaju se isključivo poštom u zatvorenoj omotnici, na adresu:
Udruženje obrtnika Nova Gradiška
Ulica slavonskih graničara 20
35400 Nova Gradiška
S naznakom: Natječaj za radno mjesto – tajnik udruženja obrtnika

O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, objavom na web stranici.

Zadržava se pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.