Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica

Ministar poljoprivrede donio je Naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području RH. Naredba je objavljena u Narodnim novinama broj 48/17., a stupila je na snagu 14. siječnja 2017.

Radi sprječavanja pojave i širenja influence ptica u domaće peradi na području Republike Hrvatske naređuju se sljedeće mjere:

  1. Na području naselja Cerna i Šiškovci u općini Cerna i naselja Retkovci u općini Ivankovo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, naselja Aljmaš, Bijelo Brdo i Dalj u općini Erdut i naselja Kopačevo u općini Bilje u Osječko-baranjskoj županiji, naselja Crkveni Bok, Strmen, Ivanjski Bok i Šaš u općini Sunja te Mužilovčice u Gradu Sisku u Sisačko-moslavačkoj županiji, zabranjuje se držanje peradi na otvorenom.
  2. Na području cijele Republike Hrvatske zabranjuje se održavanje sajmova, izložbi i sportskih natjecanja za ptice i perad na otvorenim prostorima.

Na području cijele Republike Hrvatske preporuča se zatvaranje sve peradi u nastambe gdje god je to moguće.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaju važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 115/16).

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".