Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv za dodjelu potpora za nastupe na sajmovima, za organizaciju sajmova i manifestacija i za pregled radne opreme

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, objavio je

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora temeljem Programa o provedbi Mjera dodjele potpora male vrijednosti mikro i malim poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima, za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji i za pregled i ispitivanje radne opreme, instalacija, uvjeta u radnom okolišu te certificiranje proizvoda u 2020. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije temeljem „Programa o provedbi Mjera dodjele potpora male vrijednosti mikro i malim poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima, za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji i za pregled i ispitivanje radne opreme, instalacija, uvjeta u radnom okolišu te certificiranje proizvoda u 2020. godini” .

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine, u daljnjem tekstu: Uredba).

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije, gdje je mikro i malim poduzetnicima osigurano 780.000,00 kuna.

Program će se provoditi tijekom 2020. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu.

CILJ POTPORE
Cilj Programa odnosno potpora dodijeljenih po ovom Javnom pozivu je je potaknuti poslovanje i konkurentnost poduzetnika te ublažiti ekonomske posljedice na području Brodsko-posavske županije nastale zbog epidemije bolesti COVID-19.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Programa su mikro i mali poduzetnici (isključivo obrti i trgovačka društva) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine", broj 29/02,  63/07,  53/12,  56/13  i 121/16) ukoliko:

- imaju sjedište na području/lokaciji Brodsko-posavske županije i koji posluju na području Brodsko-posavske županije;
- su u cijelosti u privatnom vlasništvu;
- su registrirani najmanje 1 godinu prije objave Javnog poziva za ovaj Program;
- imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini  uključujući vlasnika/cu obrta (vlasnik/ca obrta se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe)  – dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva;
- imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju  vodi Porezna uprava – dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave;
- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
- su u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti – Uredba – dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti;
- imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti);
- njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba);
- njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
-imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji (dokazuje se Izjavom  o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva);
- nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije (dokazuje se Izjavom  o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva);
- njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
- podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja prijave nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

VRSTE MJERA 
Prava na bespovratne potpore ostvaruju se kroz provedbu sljedećih Mjera:

1.Mjera dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2020. godini;

2.Mjera dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2020. godini;

3.Mjera dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pregled i ispitivanje radne opreme, instalacija, uvjeta u radnom okolišu te  certificiranje proizvoda u 2020. godini.

KRITERIJI DODJELA POTPORA

1. Mjera
Korisnici potpore mogu biti mikro i mali poduzetnici registrirani kao obrti i trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) koji ispunjavaju uvjete iz točke III. Javnog poziva, a koji su prema  Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine", br. 58/07 i 72/07) registrirani za sve osnovne/pretežite djelatnosti osim za djelatnosti koje su sukladno točki IV. isključene ovim Javnim pozivom.

Potpore se dodjeljuju za nastup na domaćim i inozemnim sajmovima u vezi s poduzetništvom i obrtništvom koji su održani ili koji će se održati u 2020. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2020.)

Prihvatljivi troškovi su:
- troškovi zakupa izložbenog prostora,
- troškovi uređenja i opremanja izložbenog prostora,
- troškovi izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala i proizvoda direktno vezanog uz nastup na sajmu.

Neprihvatljivi troškovi su:
-troškovi nastali prije 01.01.2020. godine,
-troškovi nabave potrošne robe,
-troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika na sajmu,
-porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak,
-ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene Mjere i može dosegnuti do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 15.000,00 kuna.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora u okviru ove Mjere.

2. Mjera
Korisnici potpore mogu biti mikro i mali poduzetnici registrirani kao obrti i trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) koji ispunjavaju uvjete iz točke III. Javnog poziva, a koji su prema  Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine", br. 58/07 i 72/07) registrirani za sve osnovne/pretežite djelatnosti, a između ostalog trebaju biti registrirani i za djelatnost organizacije sastanaka i poslovnih sajmova, osim za djelatnosti koje su sukladno točki IV. isključene ovim Javnim pozivom.

Potpore se dodjeljuju za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom koji su održani ili koji će se održati u 2020. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2020.).

Prihvatljivi troškovi su:
- troškovi zakupa prostora za održavanje sajma,
- troškovi uređenja i opremanja prostora za održavanje sajma,
- troškovi najma opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica, šator i dr.),
- troškovi promocije sajma (izrada promidžbenih materijala o sajmu, izrada web stranice sajma, medijsko oglašavanje sajma - oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje-plakati/billboard i sl., online oglašavanje).

Neprihvatljivi troškovi su:
-       troškovi nastali prije 01.01.2020. godine,
-       troškovi redovnog poslovanja organizatora sajma (plaće i troškovi prijevoza zaposlenih, porezi, doprinosi, kamate),
-       izrada promidžbenih materijala nevezanih uz sajam (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i dr. promotivnih alata i dr.),
-       troškovi prehrane, cateringa ili slično,
-       honorara (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
-       troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika na sajmu,
-       porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak,
-       ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju Mjere i može dosegnuti do maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 30.000,00 kuna.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora u okviru ove Mjere.

3. Mjera 
Korisnici potpore mogu biti mikro i mali poduzetnici registrirani kao obrti i trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) koji ispunjavaju uvjete iz točke III. Javnog poziva, a koji su prema  Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine", br. 58/07 i 72/07) registrirani za sve osnovne/pretežite djelatnosti osim za djelatnosti koje su sukladno točki IV. isključene ovim Javnim pozivom.

S obzirom na činjenicu da je obveza provedbe pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) i instalacija, uvjeta u radnom okolišu te svega ostalog što posjeduje poduzetnik posjeduje na mjestu rada propisana zakonskim i podzakonskim propisima iz zaštite na radu i zaštite od požara, Brodsko-posavska županija dodijelit će potporu male vrijednosti za aktivnosti pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) i instalacija, uvjeta u radnom okolišu te svega navedenog u okviru prihvatljivih troškova što posjeduje poduzetnik posjeduje na mjestu rada.

Prihvatljivi troškovi su sljedeći:
-       pregled i ispitivanje radne opreme (strojeva i uređaja) na okolnost primjene propisa zaštite na radu, sukladno članku 42. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine", br. 71/14, 118,14, 94/18 i 96/18);
-       pregled i ispitivanje električnih instalacija u cilju utvrđivanja udovoljavanja propisanim uvjetima i karakteristikama sukladno članku 38. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine", br. 92/10) i Tehničkom propisu za niskonaponske instalacije („Narodne novine", br. 5/10); ispitivanje funkcionalnosti panik rasvjete sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine", br. 92/10); ispitivanje funkcionalnosti sredstava za isključenje električne struje u slučaju požara sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine, br. 92/10);
-        pregled i ispitivanje plinskih instalacija u cilju utrđivanja udovoljavanja propisanim uvjetima i karakteristikama sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine", br. 92/10) i Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine", br. 108/95 i 56/10);
-       ispitivanje uvjeta u radnom okolišu što obuhvaća mikroklimatske uvjete, razinu rasvjete i buke sukladno odrebi članka 45. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine", br. 71/14, 118,14, 94/18 i 96/18), Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša („Narodne novine", broj 16/16) i Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom („Narodne novine", br. 69/05);
-       ispitivanje učinkovitosti ventilacije sukladno članku 45. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine", br. 71/14, 118,14, 94/18 i 96/18), sukladno članku 38. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine", br. 92/10), Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave („Narodne novine", br. 38/89 i 69/97), Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata („Narodne novine", br. 100/99);
-       pregled i ispitivanje hidrantske instalacije za gašenje požara sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine", br. 92/10), Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine", br. 44/12) i Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine", br. 8/06);
-       pregled i ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine", br. 92/10) i članka 13. i 14. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine", br. 44/12); ispitivanje funkcionalnosti stabilnog sustava za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova i para temeljem obveze po članku 40. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine", br. 92/10);
-       određivanje razine zaštite od djelovanja munje na građevini temeljem Procjene rizika od udara munje i Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („Narodne novine", broj 87/08 i 33/10), vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevini temeljem Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („Narodne novine", broj 87/08 i 33/10), ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje na građevini temeljem Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („Narodne novine", broj 87/08 i 33/10).

Aktivnosti  pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) i instalacija, te uvjeta u radnom okolišu te svega navedenog u okviru prihvatljivih troškova što posjeduje poduzetnik na mjestu rada mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane ovlaštenog tijela. Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2020. godine.

Neprihvatljivi troškovi su:
-       troškovi nastali prije 01.01.2020. godine,
-       porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak,
-       ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene Mjere i može dosegnuti do maksimalno 50% prihvatljivih troškova pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) i instalacija, uvjeta u radnom okolišu te svega navedenog u okviru prihvatljivih troškova što posjeduje poduzetnik posjeduje na mjestu rada, s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora (za sve preglede i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) i instalacija, uvjeta u radnom okolišu te svega ostalog što posjeduje poduzetnik posjeduje na mjestu rada).

Potpore male vrijednosti dodijeliti će se  i za aktivnost certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje laboratorijskih ispitivanja kvalitete namještaja i proizvoda prateće industrije (građevinska stolarija, drvene podne, zidne i stropne obloge, konstrukcijsko drvo, ljestve te čvrsto biogorivo) proizvođača iz Brodsko-posavske županije prema prihvaćenim EN i CE normama i oznakama Brodsko-posavske županije zainteresiranim naprijed navedenim poduzetnicima.

Prihvatljivi troškovi su sljedeći:
- troškovi ispitivanja namještaja i troškovi ispitivanja proizvoda prateće industrije.

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2020. godine.

Neprihvatljivi troškovi su:
-       troškovi nastali prije 01.01.2020. godine,
-       porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak,
-       ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene Mjere i može dosegnuti do maksimalno 50% prihvatljivih troškova, a prema tipovima i namjeni (vrsti) namještaja i proizvoda prateće industrije navedenom u tablici 1. i 2. Javnog poziva s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 15.000,00 kuna.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora (za najviše tri vrste namještaja odnosno proizvoda prateće industrije).

OSTALE INFORMACIJE
Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-233 i 035/216-232, e-mail: aperko@bpz.hr i gfabcic@bpz.hr.

Isto  tako, sve potrebne dokumente i tekstove Programa i Javnog poziva možete pronaći na poveznici http://www.bpz.hr/novosti/gospodarstvo_i_poljoprivreda/javni_poziv_za_dodjelu_potpora_za_nastupe_na_sajmovimaza_organizaciju_sajmova_i_manifestacija_i_za_pregled_radne_opreme.aspx#.X1dZisgzaM8   

IZVOR: www.bpz.hr