Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa o provedbi mjera dodjele potpora male vrijednosti-Mikro poduzetnici

Temeljem članka 14. "Programa o provedbi mjere dodjele potpore male vrijednosti za mikro poduzetnike Brodsko-posavske županije za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti čiji je rad obustavljen zbog epidemije  bolesti COVID – 19 u 2020. godini" BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu objavilo je JAVNI  POZIV za dodjelu potpora temeljem Programa o provedbi Mjere dodjele potpore male vrijednosti za mikro poduzetnike Brodsko-posavske županije za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti čiji je rad obustavljen zbog epidemije  bolesti COVID – 19 u 2020. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem "Programa o provedbi mjere dodjele potpore male vrijednosti za mikro poduzetnike Brodsko-posavske županije za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti čiji je rad obustavljen zbog epidemije  bolesti COVID – 19 u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine, u daljnjem tekstu: Uredba) te u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 (Komunikacija Komisije C(2020)1863 final, C(2020)2215 final i C(2020)3156 final).

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2020. godinu, Razdjelu 005 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa mikro poduzetnicima osigurano 2.000.000,00 kuna.

Program će se provoditi tijekom 2020. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu, a najkasnije do 15. studenog 2020. godine.

Cilj Programa odnosno potpora dodijeljenih po ovom Javnom pozivu je očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti onih mikro poduzetnika čiji je rad obustavljen zbog epidemije  bolesti COVID – 19 u 2020. godini.

Prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Programu su mikro poduzetnici (isključivo obrti i trgovačka društva) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine", broj 29/02,  63/07,  53/12,  56/13  i 121/16) ukoliko:

-  imaju sjedište na području Brodsko-posavske županije i koji posluju na području Brodsko-posavske županije;
-  su u cijelosti u privatnom vlasništvu;
-  su registrirani u nadležnom registru do 19. ožujka 2020. godine;
-  im je obustavljeno poslovanje Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja ("Narodne novine", broj 32/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2020. godine (dokazuje se izvatkom iz sustava e-porezna „Fiskalizacija-pregled detaljnih podataka poslovnog prostora" i prometom fiskalne blagajne za period od 01. - 30.04.2020. te Knjigom izlaznih računa za isti period);
-  imaju najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme uključujući vlasnika/cu obrta na dan prijave na javni poziv. Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan odnos kod druge pravne ili fizičke osobe;
-  imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
-  imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
-  su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije" L 352 od 24. prosinca 2013. godine);
- imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti;
- njihovi partnerski i povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti;
- njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
- nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
- njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti nad istima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
-  imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji;
- Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • ulaganje u unaprjeđenje poslovne aktivnosti kroz nabavu opreme za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti;
  • ulaganje u očuvanje poslovne aktivnosti kroz subvencioniranje troškova nabave repromaterijala, troškova zakupa poslovnog prostora u kojem se poslovna aktivnost odvija; komunalnih troškova (električna energija, voda, plin, odvoz komunalnog otpada); troškova telekomunikacija; troškova knjigovodstvenih usluga; troškova usklađivanja uvjeta poslovanja u poslovnom ili proizvodnom prostoru sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o Mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 23. travnja 2020. godine i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo; troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini, troškovi izrade cjelovitih zahtjeva za HAMAG-BICRO zajmove, troškovi izrade cjelovitih zahtjeva za HBOR kredite te za sve ostale natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19.

Prihvatljivi troškovi su prema računima:

-  za nabavu opreme za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti, a u obzir dolaze računi opreme nastale narudžbom od 01. ožujka 2020. godine te se  kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljene opreme;

-  za nabavu repromaterijala (osim robe za daljnju prodaju) za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti, a u obzir dolaze računi repromaterijala nastalih narudžbom od 01. ožujka 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljenog repromaterijala;

- za troškove zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja poslovna aktivnost za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave ili preslika ugovora o zakupu i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje ili drugi dokaz o plaćanju;

- za komunalne troškove (električna energija, voda, plin, odvoz komunalnog otpada) za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine za prostor u kojem se obavlja osnovna/pretežita djelatnost i koji glase na Podnositelja prijave te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje ;

-  za troškove telekomunikacija (fiksni telefon, mobilni telefon i internet) za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine za prostor u kojem se obavlja osnovna/pretežita djelatnost i koji glase na Podnositelja prijave te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;

-  za troškove knjigovodstvenih usluga za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glase na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje knjigovodstvenih usluga;

- za troškove usklađivanja uvjeta poslovanja u poslovnom prostoru sukladno Zaključku Vlade RH o Mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 23. travnja 2020. godine i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (postavljanje zaštitnih barijera u prostoru, nabava sitnog inventara, nabava zaštitne opreme, sredstava za dezinfekciju, toplomjera i sl.), a u obzir dolaze troškovi koji su nastali najranije od 19. ožujka 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje za provedeno ulaganje;

- za troškove izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini, troškove izrade cjelovitih zahtjeva za HAMAG-BICRO zajmove, troškove izrade cjelovitih zahtjeva za HBOR kredite te za sve ostale natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19, a u obzir dolaze troškovi koji su nastali najranije od 19. ožujka 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje za izradu prijavne dokumentacije.

Neprihvatljivi troškovi su:

-  troškovi nastali prije 01.03.2020. godine;

-  porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak, osim za prijavitelja koji nije u sustavu PDV-a;

-  troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave;

-  carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovna naknada, tečajne razlike i sl.);

- troškovi prijevoza, ugradnje ili tehničke pomoći uz nabavku opreme nisu prihvatljivi troškovi opreme i moraju biti iskazani odvojeno;

-   nabava osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila kao i nabava plovila;

-   nabava uredskog namještaja;

-   trošak za koji je ostvarena potpora iz nekog drugog izvora financiranja nije prihvatljiv trošak.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 30.000,00 kuna, uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe poštovana.

Sredstva za provedbu aktivnosti odobravaju se u 100% iznosu prihvatljivih troškova, ali ne više od 15.000,00 kuna po korisniku s najmanje jednim zaposlenim na puno radno vrijeme, odnosno 30.000,00 kuna po korisniku s više od jednog zaposlenog na puno radno vrijeme na dan prijave na javni poziv.

Intezitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora u okviru ovog Programa.

Ako se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun, Županija neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Korisnik potpore će o navedenom biti obaviješten dopisom.

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-233, e-mail: aperko@bpz.hr.

U prilogu možete pronaći tekst Programa i Javnog poziva, a sve potrebne obrasce možete preuzeti i na poveznici OVDJE.

Javni Poziv BPŽ - potpore COVID-19
Program o provedbi mjere potpore-mikro poduzetnici

IZVOR: Brodsko-posavska županija