Udruženje obrtnika Nova Gradiška

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje parketarskih radova

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje parketarskih radova

Podaci o naručitelju:
Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška
Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20
OIB: 67175129191
Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr

Predmet natječaja:
Izvođenje parketarskih radova ( brušenje, kitanje i lakiranje) u velikom holu Upravne zgrade Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

Procijenjena vrijednost radova: 11.000,00 kn (s PDV-om)

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

Rok valjanosti ponude: 45 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Mjesto izvođenja radova: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20.

Početak i rok završetka radova: od potpisa ugovora, dok se ne izvrše svi radovi, a najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine

Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se vrši nakon obavljene (zapisnički) primopredaje radova, u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa. Predujam isključen.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  17.07.2018. godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda – neće se razmatrati.

Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama i uključenim svim popustima te porezima, sukladno troškovniku radova, koji se nalazi u prilogu ovog Natječaja.

Način dostave ponude:
- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili
- putem  redovne pošte
na adresu:
Udruženje obrtnika Nova Gradiška
Ulica Slavonskih graničara 20
35400 Nova Gradiška

u zatvorenim kovertama s naznakom:
NE OTVARATI – “PONUDA ZA IZVOĐENJE PARKETARSKIH RADOVA“

Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda obaviti će se u roku od 10 dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg izvođača i uputa o prigovoru:
Pisanu obavijest o odabiru izvođača parketarskih radova, Udruženje obrtnika Nova Gradiška dostaviti će svim ponuditeljima  u roku 10 dana od dana odabira istog, putem elektroničke pošte ili putem  redovne pošte. Protiv Odluke o odabiru nije moguće izjaviti žalbu.                                                                                                                                                  

NAPOMENA: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na  telefon broj 035/ 361-763  ili u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

Datum objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči: 06. srpnja 2018. godine.

Broj: 728/2018.
Nova Gradiška, 06.07.2018.

Predsjednik UO Nova Gradiška
Tomislav Šimić, v.r.

U prilogu Troškovnik radova  TROŠKOVNIK radova-parketarski radovi - veliki hol