Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Bliži se rok za prijavu tražbina Agrokoru!

Vjerovnici Agrokora pozvani su prijaviti svoje tražbine prije konačnog isteka roka 09. lipnja 2017.

Tražbine se prijavljuju ispunjavanjem Obrasca 18 - Prijava tražbine u stečajnom postupku. Obrazac je potrebno dostaviti u 2 primjerka kojima je potrebno priložiti dokaze o postojanju svake pojedine tražbine.

Na omotnici prijave potrebno je napisati:
AGROKOR koncern d.d.
Trg Dražena Petrovića 3
10000 ZAGREB
„prijava – za izvanrednog povjerenika“

Ukoliko se radi o obavijesti izvanrednom povjereniku o izlučnim ili razlučnim pravima, na omotnici je potrebno napisati: „obavijest – za izvanrednog povjerenika“.

Agrokor je zamolio vjerovnike da ga prije slanja prijava tražbina kontaktiraju kako bi se uskladili iznosi otvorenih potraživanja na dan 10. travnja 2017. Usklađivanju potraživanja može pomoći ispunjavanje Obrasca 19 - Tablica prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava, koja se nalazi u prilogu. Ovo nije zakonska obveza vjerovnika, već samo pomoć u procesu obrade zaprimljenih tražbina.

Ukoliko vjerovnik ima potraživanje od više kompanija Koncerna, usklađivanje i prijavu tražbine treba izvršiti zasebno za svaku kompaniju.

Sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, Tar.br. 23, za prijavu svake pojedine tražbine, vjerovnik plaća pristojbu u iznosu od 2% od vrijednosti tražbine, ali ne više od 500,00 kuna. Kao pristojbena osnovica na prijave vjerovnika, uzima se iznos tražbine koju prijavljuje vjerovnik. Ako jedan vjerovnik prijavi više tražbina, pristojba se plaća na ukupni iznos tih tražbina.

Za sve upite, upute i obavijesti vezano za prijave tražbina vjerovnika i za ostala pitanja, vjerovnici Agrokora d.d. Zagreb i svih njegovih ovisnih i povezanih društava te druge zainteresirane osobe, mogu se obratiti izvanrednom povjereniku na mail: pravniposlovi@agrokor.hr

O18 Prijava tražbine u postupku izvanredne uprave download
O18_Prijava_tražbine_s_uputstvima
O19 Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava