Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje radova bojanja unutarnje stolarije

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje radova bojanja unutarnje stolarije - upravna zgrada

Podaci o naručitelju:
Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška
Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20
OIB: 67175129191
Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763,  uo.nova.gradiska@hok.hr

Predmet natječaja: 
Izvođenje radova bojanja unutarnje stolarije – vrata i dovratnika - (čišćenje, brušenje, kitanje, premazivanje temeljnom bojom, premazivanje lak bojom za drvo) u prostorijama  upravne zgrade Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
Rok valjanosti ponude: 40 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda
Mjesto izvođenja radova: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20
Rok za završetak radova: najkasnije do 30. studenog 2019. godine
Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se vrši nakon zapisnički obavljene primopredaje radova, u roku od 15 dana od dana uredno zaprimljenog računa. Predujam isključen.   

Krajnji rok za dostavu ponuda:  19.09.2019. godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda – neće se razmatrati.

Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama i uključenim svim troškovima i popustima, sukladno troškovniku radova, koji se nalazi u prilogu ovog Natječaja.

Dokaz o registraciji i sposobnosti (potrebno dostaviti zajedno s ponudom):
- pročitati u natječaju u prilogu
Način dostave ponude:
- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili
- putem  redovne pošte
na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška, u zatvorenim kovertama s naznakom (na prednjoj strani):
NE OTVARATI –“PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA BOJANJA UNUTARNJE STOLARIJE - UPRAVNA ZGRADA“
na poleđini navesti – Naziv i adresu ponuđača

Otvaranje ponuda:  Otvaranje ponuda obaviti će se u roku od 10 dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.
Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg izvođača i uputa o prigovoru: Pisanu obavijest o odabiru izvođača radova, Udruženje obrtnika Nova Gradiška dostaviti će svim ponuđačima u roku 10 dana od dana odabira istog, putem elektroničke pošte ili putem redovne pošte.
Protiv Odluke o odabiru nije moguće izjaviti žalbu.

NAPOMENA: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost.
Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj, bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuđačima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju.

Ponuditelji su obavezni prije davanja ponude za izvođenje radova pregledati vrata i dovratnike koji su predmet uređenja. Eventualni nepredviđeni radovi trebaju biti sadržani u ponuđenoj cijeni.

Sve potrebne informacije, kao i dogovor oko pregleda lokacije, mogu se dobiti na  telefon 035/ 361-763  ili u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

JAVNI NATJEČAJ za izvođenje radova bojanja unutarnje stolarije - upravna zgrada UONG
PONUDBENI TROŠKOVNIK-bojanje unutarnje stolarije - upravna zgrada UONG