Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Ugostitelji i trgovci mogu u 2017. godini biti „paušalisti“

Novim Zakonom o porezu na dohodak koji stupa na snagu  početkom 2017. godine bitno su izmijenjene odredbe o paušalnom oporezivanju dohotka.

Detaljniji uvjeti ulaska u sustav paušalnog oporezivanja dohotka su regulirani Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.

Nakon višegodišnjih nastojanja HOK-a napokon je prihvaćen prijedlog da porezni obveznici koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu mogu postati i obrtnici koji obavljaju ugostiteljsku i trgovačku djelatnost, što do sada nije bilo moguće.

Uz to, ukidaju se uvjeti da za obavljanje djelatnosti nemaju izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.

Prema tome novim Zakonom i Pravilnikom, uvjeti za poreznog obveznika s paušalnim oporezivanjem su:

-           da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i
-           da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost. Za 2016. godinu taj iznos je 230.000,00 kuna.

Za nove obveznike koji tek počinju s obavljanjem djelatnosti, prijava u registar poreznih obveznika mora se podnijeti u roku osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti.

Kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka prijava se vrši do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.

To znači da svi obrtnici „dohodaši“ koji su do sada vodili poslovne knjige, a žele preći na paušalno oporezivanje dohotka trebaju se prijaviti u nadležni ured Porezne uprave do petka 13. siječnja 2017. godine.

Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka obvezan je uz prijavu na Obrascu RPO i Prilog A dostaviti:

  1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,
  2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

U tom slučaju porezni obveznik obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, a to znači utvrditi primitke i izdatke za porezno razdoblje iz kojeg je prešao na utvrđivanje paušalnog poreza.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti objavljen je u Narodnim novinama broj 1/2017.

pravilnik-o-puasalnom-oporezivanju-samostalnih-djelatnosti