Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Novine Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Objavom u Narodnom novinama, broj 85/2015.,  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti stupio je na snagu 09. kolovoza 2015. godine i donosi važne izmjene od kojih izdvajamo:

Mogućnost produženja radnog vremena za ugostiteljske objekte od strane lokalne uprave i samouprave;

− iz skupina »Restorani« i »Barovi« od 6.00 do 24.00 sata
− iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima
− iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata
− u zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i slično, u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: predstavničko tijelo) svojom odlukom:

− propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti«
− propisuje radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata
− određuje lokacije izvan naseljenih područja naselja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka za svoje područje
− propisuje razloge za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata
− može produžiti propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja
− može u određenim dijelovima područja jedinice lokalne samouprave odrediti produženo radno vrijeme svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave može:

− po službenoj dužnosti rješenjem, za pojedine ugostiteljske objekte najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog te radnog vremena propisanog odlukom predstavničkog tijela u skladu s kriterijima propisanim istom odlukom predstavničkog tijela
− na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte i rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja)
− za ugostiteljske objekte za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.

Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati.

- omogućuje se ugostiteljima pružanje usluga smještaja u objektima vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor neovisno o organizacijskom obliku i to u poslovnim i stambenim objektima;

- omogućuje se privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta na kojem je zgrada izgrađena;

- omogućuje se pružanje ugostiteljskih usluga na plovnim objektima nautičkog turizma dok nisu u funkciji nautičkog turizma;

- svi ugostitelju moraju imati zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu koji uređuje obavljanje obrta (stručna sprema) – izjednačavanje sa d.o.o.;

- omogućuje se ugostitelju da uskrati usluživanje alkoholnih pića gostu za kojeg procijeni da je mlađi od 18 godina;

- omogućuje se organizirano kampiranje izvan kampova za vrijeme održavanja pustolovnih aktivnosti na rijekama i moru i sl.,

- osniva se javni Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu;

- određeno je smanjenje najviših i najnižih iznosa novčanih kazni za pojedine prekršaje, a propisane su veće novčane kazne za ponavljače prekršaja, te su smanjeni iznosi novčanih kazni za one koje se mogu izreći na mjestu izvršenja prekršaja.

Obveze ugostitelja

U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan:

 1. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt, odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda te oznake kvalitete utvrđene rješenjem ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove ugostiteljstva prema mjestu sjedišta objekta, odnosno ministarstva nadležnog za turizam
 2. vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutoga radnog vremena
 3. utvrditi kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i istaknuti ga na recepciji te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima
 4. utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, normativ za vrijeme rada imati u ugostiteljskom objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu
 5. vidno istaknuti cijene usluga koje se nude na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima istaknuti i iznos boravišne pristojbe te cjenike (jelovnik i/ili karta pića) staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka
 6. izdati gostu čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe, s tim da račun za usluge pružene gostu, u slučaju kada gost koristi ugostiteljske usluge putem turističke agencije ili drugog naručitelja usluge, može izdati turističkoj agenciji ili drugom naručitelju usluge
 7. pridržavati se propisanog radnog vremena
 8. na propisani način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj
 9. u ugostiteljskom objektu za smještaj osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja
 10. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u ugostiteljskom objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u ugostiteljskom objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora
 11. u ugostiteljskom objektu u kojem pruža usluge naturistima, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuti i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima
 12. pisanim putem obavijestiti nadležni ured, odnosno Ministarstvo o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene
 13. ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani
 14. pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva
 15. prema gostu odnositi se uljudno, korektno i profesionalno
 16. postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka)
 17. ispunjavati uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ovisno o vrstama ugostiteljskih objekata, odnosno imati zaposlenu osobu koja ispunjava te uvjete
 18. onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta