Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Sud časti HOK-a i Centar za mirenje pri HOK-u dobili ovlaštenje za rješavanje sporova potrošača iz cijele EU

Sud časti HOK-a i Centar za mirenje pri HOK-u, nakon provedenog javnog natječaja, odukom potpredsjednice Vlade RH i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta RH Martine Dalić, a temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) ovlašteni su za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih offline i online potrošačkih sporova koji proizlaze iz ugovora o kupoprodaji ili ugovora o uslugama između potrošača s boravištem u Europskoj uniji i trgovaca sa sjedištem u RH.

Odluka je objavljena dana 16. svibnja 2017. na mrežnim stranicama Ministarstva.

Tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (dalje: tijela za ARPS) imenovana su u skladu sa odredbama EU Direktive 2013/11/EUo alternativnom rješavanju potrošačkih sporova koja je implementirana u naš Zakon o ARPS-u koji uređuje alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih sporova. Svrha ove direktive kao i Zakona je da svi potrošači na području EU svoje sporove s trgovcima iz EU rješavaju pred tijelima za ARPS na brz i ekonomičan način.

Ovlaštenje odnosno notifikacija obvezuje tijela za ARPS na pridržavanje jedinstvenih načela u alternativnom rješavanju potrošačkih sporova u EU po kojima su komorski Sud i Centar već postupali te su kao uvjet za notifikaciju trebale biti napravljene samo manje izmjene u radu Suda i Centra. Kao najznačajnije među njima, svakako je zahtjev prema većem korištenju sredstava elektroničke komunikacije. Ovo se posebno odnosi na obvezu online rješavanja potrošačkih sporova iz ugovora sklopljenih online ili drugim sredstvima elektroničke komunikacije. Prve potrebne izmjene već su napravljene te sada potrošači (Sudu časti) te potrošači i trgovci (Centru  za mirenje) mogu podnositi prijave odnosno prijedloge i putem online obrazaca (https://adr-hok.com/prijava  i https://adr-hok.com/prijedlog-za-mirenje).

Podaci o svim nacionalnim notificiranim tijelima za ARPS u EU, će se nalaziti i na web stranici Europske komisije, na ODR platformi, što će i  potrošačima iz drugih država članica EU omogućiti brz i jednostavan put do ARPS tijela u Hrvatskoj.

Osim komorskog Suda i Centra još je šest tijela iz Hrvatske ovlašteno za rješavanje potrošačkih sporova popis kojih će Ministarstvo dostaviti Europskoj komisiji radi objave.

Navedenom odlukom odobrena je i financijska potpora za, kako je navedeno u odluci, tijela koja su od svih kandidiranih ocijenjena kao najkvalitetnija. Tako će Sudu časti HOK-a i Centru za mirenje pri HOK-u biti dodijeljena sredstva za provedbu aktivnosti Suda i Centra za 2017. godinu, sukladno Zakonu o ARPS-u.

Navedena odluka o notifikaciji i dodjeli financijskih sredstava potvrđuje naš dosadašnji kvalitetan rad i dugogodišnje dobre rezultate, s obzirom da su od pet tijela za ARPS kojima su dodijeljena sredstva, dva tijela Hrvatske obrtničke komore – Sud časti i Centar za mirenje.

Obveze obrtnika i svih drugih trgovaca nakon Odluke o notifikaciji donošenja

Odluka o određivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu donesena je 11. svibnja 2017. i stupa na snagu danom donošenja.

Stoga upućujemo sve obrtnike i druge trgovce članove Hrvatske obrtničke komore na slijedeće:

Za kršenje tih obveza propisane su sankcije u čl. 31 Zakona.

1.Trgovci (svi obrtnici koji nude proizvode i usluge na tržištu smatraju trgovcima, a ne samo obrtnici koji su registrirani kao trgovci, članovi HOK-a kao npr. i članovi HGK), dužni su upoznati potrošače o činjenici da su temeljem mjerodavnih propisa (Zakona o obrtu i Zakona o HGK) obvezni rješavati potrošačke sporove pred tijelima za ARPS (komorskim sudovima časti), ako potrošač pokrene takav postupak. Takva obavijest mora biti istaknuta na način koji je za potrošača jasan, razumljiv i lako dostupan, na mrežnim stranicama i u poslovnim prostorijama trgovca, kao i na druge načine predviđene posebnim propisima o zaštiti potrošača, a mora sadržavati poštansku adresu i adresu mrežne stranice tijela za ARPS (čl. 22 st. 3 Zakona)

Odredbe Zakona o ARPS-u o obvezama trgovaca  primjenjuju se od notifikacije tijela za ARPS, pa obavještavamo sve članove HOK-a da obavijesti o podnošenju prigovora potrošača koje već imaju istaknute zbog odredbi čl. 10 st. 3 Zakona o zaštiti potrošača, dopune  sljedećim informacijama: 

 

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti:

 

Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

ili na http://www.hok.hr/sud_casti

 

ili

Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

ili na http://www.hok.hr/centar_za_mirenje

 

2.Ako trgovac i potrošač spor ne mogu riješiti putem pisanog prigovora kojeg potrošač upućuje trgovcu, trgovac u odgovoru na taj prigovor treba upoznati potrošača o mogućnostima pokretanja postupka pred tijelima za ARPS, o svojoj obvezi sudjelovanja u  postupku pred Sudom časti HOK-a (za trgovce članove HOK-a temeljem odredbi Zakona o obrtu, za trgovce članove HGK to je Zakon o HGK-u) te navesti kontakt podatke tijela za ARPS (adresu i mrežnu stranicu) kao i dati potrošaču informaciju hoće li se u takav postupak upustiti (čl. 22 st. 4 Zakona).

Visine novčanih kazni su od 1.000,00 do 3.000,00 kn za trgovca – fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 2.000,00 do 5.000,00 kn, za pravnu osobu.

Stoga upućujemo sve članove HOK-a da u odgovoru na prigovor potrošača navedu  informacije kao pod toč. 2. Predlažemo slijedeći tekst obavijesti:

 „Temeljem odredbe čl. 22  Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) obavještavam Vas da je za daljnje rješavanje spora nadležan Sud časti HOK-a, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, http://www.hok.hr/sud_casti pred kojim sam kao član HOK-a obvezan sudjelovati. 

Umjesto podnošenja prijave Sudu časti HOK-a možete podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje pri HOK-u, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, http://www.hok.hr/centar_za_mirenje koji je postupak dobrovoljan. Izjavljujem da u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje u istom postupku ću sudjelovati  / neću sudjelovati.“

Podsjećamo obrtnike koji preuzimaju ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora o online prodaji ili uslugama s potrošačima s prebivalištem u EU, da su od 15. veljače 2016. godine u obvezi u skladu s čl. 14 st. 1 EU Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova br. 524/2013, da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s europskom Platformom za ODR, kako je dolje navedeno:

(poveznica) Europska komisija – Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova omogućuje potrošačima i trgovcima online rješavanje sporova proizašlih iz online ugovora. Platforma nudi jedinstvenu točku ulaza koja omogućuje potrošačima i trgovcima iz EU rješavanje sporova proizašlih iz domaće i prekogranične online kupovine. To se postiže usmjeravanjem pritužbi na nacionalna tijela za ARPS, koja su spojena na platformu.