Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Novi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova – obveze trgovaca

Novi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova stupio je na snagu 31. prosinca 2016. godine. Ovaj Zakon predstavlja usklađenje hrvatskog zakonodavstva s EU direktivom 2013/11/EU i Uredbom br. 524/2013.

Dajemo osvrt na obveze trgovaca (svih obrtnika koji prodaju proizvode ili pružaju usluge potrošačima u EU).

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 23. 12. 2016. godine, dalje: Zakon o ARPS-u)  možete pronaći na poveznici http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_121_2622.html

Ističemo da se gore citiranom Zakonu svi obrtnici koji nude proizvode i usluge na tržištu smatraju trgovcima (ne samo obrtnici koji su registrirani kao trgovci), a potrošači su fizičke osobe kada kupuju proizvode i usluge za svoje osobne potrebe, a ne npr. za potrebe svog obrta ili trgovačkog društva.

Zakon uređuje alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih sporova između trgovaca sa sjedištem u Hrvatskoj i potrošača s boravištem u Europskoj uniji, a njegova je svrha omogućiti potrošačima da svoje sporove s trgovcima rješavaju pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (dalje: tijela za ARPS) na brz i ekonomičan način.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH koje je nadležno za zaštitu potrošača, temeljem prijava za iskaz interesa za notifikaciju, imenovat će tijela za ARPS koja udovoljavaju zakonom predviđenim uvjetima te će ona biti nadležna za rješavanje potrošačkih sporova. Tijela Hrvatske obrtničke komore za alternativno rješavanje sporova, Sud časti i Centar za mirenje, dostavit će ministarstvu svoju kandidaturu te će se, po notifikaciji komorskih tijela kao tijela za ARPS, navedeni Zakon početi primjenjivati i za sve članove HOK-a.

U praksi to znači da se za obrtnike i druge članove HOK-a neće dogoditi značajne promjene, jer će Sud časti HOK-a i nadalje (s obzirom da očekujemo notifikaciju od strane nadležnog ministarstva) biti nadležan za sporove  obrtnika i potrošača.

Razlika je u tome što će se u postupku više koristiti komunikacija elektroničkim putem, svi rokovi će biti skraćeni te će se podaci o notificiranim tijelima za ARPS nalaziti i na web stranici Europske komisije, na tzv. ODR platformi, što će i potrošačima iz drugih država članica EU omogućiti brz i jednostavan put do ARPS tijela u Hrvatskoj. Stoga očekujemo veći broj prijava potrošača iz drugih zemalja EU koji su kupili proizvod ili koristili uslugu trgovaca u Hrvatskoj.

Zakon za obrtnike članove HOK-a i sve druge trgovce utvrđuje i nove obveze.

Za kršenje tih obveza propisane su sankcije u čl. 31 Zakona.

1. Trgovci (članovi HOK-a kao npr. i članovi HGK) će tako biti dužni upoznati potrošače o činjenici da su temeljem mjerodavnih propisa (Zakona o obrtu i Zakona o HGK) trgovci obvezni rješavati potrošačke sporove pred tijelima za ARPS (komorskim sudovima časti), ako potrošač pokrene takav postupak. Takva obavijest mora biti istaknuta na način koji je za potrošača jasan, razumljiv i lako dostupan, na mrežnim stranicama i u poslovnim prostorijama trgovca, kao i na dr. načine predviđene posebnim propisima o zaštiti potrošača, a mora sadržavati poštansku adresu i adresu mrežne stranice tijela za ARPS (čl. 22 st. 3 Zakona).

Iako smatramo kako se odredbe Zakona  o ARPS-u o obvezama trgovaca ne bi mogle primjenjivati prije notifikacije tijela za ARPS, opreza radi savjetujemo svim članovima HOK-a da obavijesti o podnošenju prigovora potrošača koju već imaju istaknutu zbog odredbi čl. 10 st. 3 Zakona o zaštiti potrošača, dopune  sljedećim informacijama: 

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti:
Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II,
ili na http://www.hok.hr/sud_casti

ili

Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II,
ili na http://www.hok.hr/centar_za_mirenje

2. Ako trgovac i potrošač spor ne mogu riješiti putem pisanog prigovora kojeg potrošač upućuje trgovcu, trgovac u odgovoru na taj prigovor treba upoznati potrošača o mogućnostima pokretanja postupka pred tijelima za ARPS, o svojoj obvezi sudjelovanja u  postupku pred Sudom časti HOK-a (za trgovce članove HOK-a temeljem odredbi Zakona o obrtu, za trgovce – članove HGK to je Zakon o HGK-u) te navesti kontakt podatke tijela za ARPS (adresu i mrežnu stranicu) kao i dati potrošaču informaciju hoće li se u takav postupak upustiti (čl. 22 st.4 Zakona).

Kao što je već naglašeno, iako smatramo kako se odredbe Zakona  o ARPS-u o obvezama trgovaca ne bi mogle primjenjivati prije notifikacije tijela za ARPS, opreza radi savjetujemo svim članovima HOK-a da u odgovoru na prigovor potrošača navedu sve informacije kao pod toč. 2, npr. u tekstu koji glasi:

Temeljem odredbe čl. 22  Zakona o ZARPS-u (NN 121/16) obavještavam Vas da je za daljnje rješavanje spora nadležan Sud časti HOK-a, Zagreb, Ilica 49/II,  http://www.hok.hr/sud_casti  pred kojim sam kao član HOK-a obvezan sudjelovati. 

Umjesto podnošenja prijave Sudu časti HOK-a možete podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje pri HOK-u Zagreb, Ilica 49/II, http://www.hok.hr/centar_za_mirenje  koji je postupak dobrovoljan. 

Izjavljujem da u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje u istom postupku ću sudjelovati / neću sudjelovati http://www.hok.hr/centar_za_mirenje

Visine novčanih kazni su od 1.000,00 do 3.000,00 kn za trgovca – fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 2.000,00 do 5.000,00 kn, za pravnu osobu.

Ovaj će Zakon uvjetovati i određene izmjene u radu Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u, npr. daleko veće korištenje sredstava elektroničke komunikacije u radu te kraćih rokova u postupanju.