Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pravo na povrat naknade kod izvoza/iznosa ambalaže

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom - ZOGO opisano je načelo „onečišćivač plaća” –proizvođač otpada snosi troškove, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog onečišćenja koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti.

Temeljem ZOGO-a doneseni provedbeni propisi propisuju obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, način izračuna i iznos naknade gospodarenja posebnom kategorijom otpada. Ukoliko izvozite/iznosite proizvode u ambalaži izvan RH imate pravo na povrat uplaćene naknade.

Izvoz/iznosa proizvoda u ambalaži odnosno povlačenja proizvoda u ambalaži s tržišta na koju je plaćena naknada

Obveznik plaćanja naknade u slučaju izvoza proizvoda u ambalaži ili povlačenja proizvoda pakiranih u ambalažu s tržišta RH na koju su plaćene naknade ima pravo na povrat uplaćene naknade. Pravo povrata naknade ima samo proizvođač/uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu, a pravo na povrat ostvaruje se povodom podnesenog zahtjeva Fondu:

 • Popunjenog obrazaca A10,
 • priložene vjerodostojne dokumentacije (račun u slučaju iznosa u zemlje EU, MRN u slučaju izvoza u treće zemlje, specifikacije proizvoda).

- Rok za dostavu zahtjeva za izvoz, nije propisan.
Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Izvoz/iznos EE opreme

Izvoz/iznosa EE opreme na koju je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade, a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

 • Popunjenog obrasca IU/PEEO,
 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),

- Rok za dostavu zahtjeva za izvoz – 30 dana od datuma izvoza/iznosa.
Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Izvoza/iznos vozila

Izvoza/iznos vozila proizvedena u RH na koje je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade, a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

 • Popunjenog obrasca OV1,
 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr),
 • Preslika prometne dozvole,
 • Datum uvoza/unosa ili proizvodnje vozila,

- Dostava zahtjeva zaprima se od prosinca 2015.

Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Izvoz/iznos guma

Izvoz/iznos guma proizvedene u RH na koje je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade, a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

 • Popunjenog obrasca IPG,
 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),

- Dostava zahtjeva zaprima se od Prosinca 2015,

Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Izvoz/iznos baterija i akumulatora

Izvoz/iznos baterija i akumulatora na koje je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade,a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

 • Popunjenog obrasca OBA1,
 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),

- Rok za dostavu zahtjeva – 30 dana od datuma izvoza/iznosa,

Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Izvoz/iznos ulja

Izvoz/iznos ulja je plaćena naknada  ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade (bilo kao izvoz pojedinačnog proizvoda ili ugrađenih u proizvode nakon čije uporabe nastaju otpadna ulja, npr.transformatori), a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

 • Popunjenog obrasca IISMU,
 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),

- Rok za dostavu zahtjeva – 30 dana od datuma izvoza/iznosa,

Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Podsjećamo:

Odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnom ambalažom odnose se na svu ambalažu stavljenu na tržište (primarna - čep, staklenka, etiketa; sekundarna - kartonska kutija; tercijarna - paleta) i na sav ambalažni otpad.

Ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača. Ambalaža predstavlja i nepovratne predmete namijenjene za izradu ambalaže koja će se koristiti za spomenute namjene kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.

Obveznik:

- Proizvođač – (proizvođač i uvoznik/unosnik proizvoda) pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području RH proizvode pakirane u ambalažu

- Mali proizvođač – pravna ili fizička osoba-obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području RH proizvode pakirane u ambalažu u količinama manjim od onih propisanih Pravilnikom:
300 kg ambalaže od stakla;
100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom;
50 kg ambalaže od metala;
50 kg ambalaže od plastike;
50 kg ambalaže od drva;
50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala;

Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od naprijed navedenih količina ambalažnog materijala smatra se malim proizvođačem i ne podliježe obvezi plaćanja naknada ni obvezi označavanja ambalaže sukladno Pravilniku osim ako stavlja na tržište na području RH pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade (bez obzira na količinu koju stavlja na tržište) – plaća povratnu naknadu

Obveza plaćanja naknada nastaje:

-Stavljanje na tržište – uvoz/unos proizvoda na područje RH odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvoda proizvedenih u RH

- Omogućavanje dostupnosti na tržištu –  podrazumijeva svaku isporuku proizvoda za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu u RH, uključujući internetsku prodaju i dr. načine omogućavanja dostupnosti putem komunikacije na daljinu, za vlastite potrebe ili u okviru trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno

Pri tome potrebno je voditi Evidencije, dostava podataka i plaćanje naknade o:

- proizvodima pakiranim u ambalažu i ambalaži tih proizvoda, mjestu i državi nabave ili isporuke, količini proizvoda pakiranih u ambalažu stavljenih na tržište na području RH, količini ambalaže proizvoda stavljenih na tržište na području RH, količini izvezenih te količini povučenih s tržišta na području RH proizvoda pakiranih u ambalažu i ambalaži tih proizvoda

- količinama novonabavljene povratne ambalaže i količini povratne ambalaže koju kao svoj proizvodni otpad direktno predao obrađivaču

Dostava podataka

Proizvođač podatke dostavlja Fondu tromjesečno do 10.-og u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje odnosno godišnje do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu putem:

- Obrasca AO10 (Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže)
- Obrasca AO3 (Izvješće o vrsti i količini povratne - višekratne) ambalaže stavljene na tržište na području RH)
mali proizvođač – iako nije u obvezi plaćati naknadu gospodarenja u obvezi je dostavljati podatke Fondu na obrascu AO10 najkasnije do 01.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.