Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 2. veljače 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP".

Predmet Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica, a svrha je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna raspoloživa sredstva: temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu RH iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 200.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju su u rasponu od 500.000 – 15.000.000 kuna, dok se predviđeni intenzitet potpore izračunava  sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna po poduzetniku po projektu. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za sudjelovanje na sajmovima po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima :
- za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju
- za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova

Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za usavršavanje po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

Potpore za savjetodavne usluge, za sudjelovanje na sajmovima, za usavršavanje te potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
  • Sudjelovanje na sajmovima
  • Usavršavanje
  • Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
  • Uvođenje grijanja i hlađenja
  • Promidžba i vidljivost

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj, s iznimkom sudjelovanja na međunarodnim sajmovima.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 3. travnja 2018. godine.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 28. prosinca 2018. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.