Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Objavljen natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 8.6.3.

Na temelju članka 24. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/16), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je

NATJEČAJ
za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 58/16.

PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 4. točki 3. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/16) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 11. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

IZNOS I UDIO POTPORE
(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 HRK.
(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.
(3) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU
(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika), kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obvezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.
(4) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno do roka propisanog u točki 8. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za Podmjeru 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda« na adrese ovisno o lokaciji ulaganja (adrese su navedene u Natječaju).

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016.
(2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavka 4. ovoga Natječaja počinje teći od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016.