Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Objavljen Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 37/2015, 49/2015, 40/2017), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini.

Javni natječaj možete pogledati na poveznici http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8215089.html .

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja, sredstva su potpore koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000 (u kunskoj protuvrijednosti sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 907/2014).

Intenzitet potpore je do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba počinje teći od prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do 31. svibnja 2017. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba«.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx  te Ministarstva: www.mps.hr

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr  i Ministarstva: www.mps.hr

(Obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni na CD-u u digitalnom obliku).