Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Novi Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca elektroničkim putem

Donesen je Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Narodne novine 7/2017).

Ovim se Pravilnikom propisuju izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom.

Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka. Iznimno trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s podnijeti pisano na temelju posebne odluke ministra financija ako je zbog nastupa nepredviđenih okolnosti ili više sile elektronička komunikacija s Carinskom upravom trajnije onemogućena.

Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza podnose se elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, i to aplikativnog podsustava e-Trošarine. Iznimno Obrazac P-MPC – Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina (Prilog 47 Pravilnika o trošarinama) može se podnijeti i pisano ako se primjenjuje rok od dva dana za prijavu povećanja maloprodajne cijene na cigarete.

Carinska uprava je dužna bez odgode elektroničkim putem pošiljatelju potvrditi primitak elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravak tih obrazaca.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. veljače 2017. a njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (»Narodne novine«, broj 144/14).