Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela Uredbu o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini.

Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 44/16., a stupila je na snagu 12.05.2016. godine.

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini.

FINANCIJSKA STRUKTURA OMOTNICE
Financijsku strukturu omotnice za izravna plaćanja u 2015. godini čine :
a)      sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i
b)      dopunska nacionalna izravna plaćanja, sukladno godišnjim nacionalnim gornjim granicama te planiranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske.

EU UREDBE
Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

  1. Uredba (EU) br. 1306/2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike
  2. Uredba (EU) br. 1307/2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike
  3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/851 od 27. ožujka 2015. o izmjeni priloga II., III. i VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike
  4. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1089. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2015. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013. i o utvrđivanju udjela za posebnu rezervu za razminirano područje za Hrvatsku.

PLAĆANJA
a)      Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2015. godini financira se iz sredstava Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi
b)      Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u 2015. godini financira se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

IZRAVNA PLAĆANJA

Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2015. godini  sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe iznosi:

Program izravnih plaćanja Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2015. godini (kuna)
Osnovno plaćanje 1.421.439.352
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje« 991.701.874
Preraspodijeljeno plaćanje 330.567.291
Plaćanje za mlade poljoprivrednike 66.113.458
Proizvodno vezana potpora 495.850.938
Ukupno 3.305.672.913

DOPUNSKA NACIONALNA IZRAVNA PLAĆANJA

Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2015. godini utvrđuje se sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu (»Narodne novine«, broj 26/16) za 2016. godinu na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede:

– na poziciji A819058 – ZPP – Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima
– na poziciji A820058 – ZPP – Mjere ruralnog razvoja za financiranje mjere 18 – Pomoć hrvatskom učešću u financiranju izravnih plaćanja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2015. godini iznosi:

  Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2015. godini
(kuna)
Ukupna omotnica za financiranje Programa izravnih plaćanja za 2015. 1.245.208.976
Osnovno plaćanje 535.432.743
Preraspodijeljeno plaćanje 124.524.288
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje« 373.566.081
Plaćanje za mlade poljoprivrednike 24.906.213
Proizvodno vezane potpore: 186.779.651
krave u proizvodnji mlijeka 58.622.786
tov goveda 37.742.231
krave dojilje 19.877.529
ovce i koze 14.720.080
proizvodnja povrća 5.889.387
proizvodnja voća 6.180.807
šećerna repa 18.840.618
proteinski usjevi 24.906.213

U slučaju da iznos dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za pojedinu mjeru iz programa izravnih plaćanja u 2015. godini ostane neiskorišten, može se izvršiti preraspodjela na ostale mjere iz programa izravnih plaćanja u 2015. godini.