Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Program ruralnog razvoja RH – pravilnici za provedbu mjera M03, M04, M06

U Narodnim novinama objavljeno je nekoliko Pravilnika za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014-2020.

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donio je sljedeća tri pravilnika, koji se odnose na provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.:

 1. PRAVILNIK o provedbi mjere M 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.  ( NN br. 106.), stupio na snagu 12.10.2015.
 2.  PRAVILNIK o provedbi mjere M 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ( NN br. 111.),  stupio na snagu 21.10.2015.
 3. PRAVILNIK o provedbi mjere M 06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja«, podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« iz Programa ruralnog razvoja RH  za razdoblje 2014. – 2020.  ( NN br. 120.),  stupio na snagu 09.11.2015.

PRAVILNIK
o provedbi Mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.  ( NN br. 106.)

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način i uvjeti provedbe mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su:

 1. šumoposjednici
 2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika
 3. trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i
 4. jedinice lokalne samouprave.

Zahtjev za potporu se podnosi temeljem natječaja o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj će se objaviti se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

PRAVILNIK
o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ( NN br. 111.)

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a u skladu sa člankom 16. Uredbe (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Prihvatljivi korisnici su:

a) skupina proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete i
b) udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača.

Prihvatljivi troškovi su:

a) troškovi organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi,
b) troškovi sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi,
c) troškovi organizacije radionica, seminara i konferencija,
d) troškovi sudjelovanja na radionicama, seminarima i konferencijama,
e) troškovi izrade promotivnih materijala koji mogu biti u obliku različitih medija i multimedijalnih proizvoda,
f) troškovi izrade razvoja i održavanja interaktivne web stranica udruge namijenjene promoviranju zaštićenih i ekoloških proizvoda,
g) troškovi kupnje oglasnog prostora i
h) troškovi informativnih i promotivnih aktivnosti putem različitih kanala komunikacije ili prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili HoReCa kanala.

Zahtjev za potporu podnosi se temeljem Natječaja o provedbi Mjere 03 Podmjere 3.1. i 3.2. kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj će se objaviti u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr).

Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za podnošenje Zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere 03 Podmjere 3.1. i 3.2.

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET sustava

Način podnošenja Zahtjeva za potporu pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz EPFRR Mjera 03 Podmjere 3.1. i 3.2. (u daljnjem tekstu: Vodič za korisnike) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

PRAVILNIK
o provedbi podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« unutar mjere M 06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja RH  za razdoblje 2014. – 2020.  ( NN br. 120.)

Ovim se Pravilnikom uređuje provedba Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« unutar Mjere 06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a u skladu sa člankom 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj ( EPFRR).

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama.

Najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Isplata potpore može biti jednokratna ili najviše u dvije rate.

Potpora iz stavka 1. ovoga članka korisniku se može dodijeliti jednom tijekom provedbe Programa za razvoj jedne nepoljoprivredne djelatnosti.

Korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti.

Prihvatljivi su troškovi unutar sljedećih ulaganja:

 1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU.

Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Korisnik u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.

Ulaganje u okviru tipa operacije 6.4.1. provodi se u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište korisnika.

Korisnik mora izraditi poslovni plan za Podmjeru 6.4. sukladno članku 11.ovoga Pravilnika.

Zahtjev za potporu podnosi se temeljem natječaja o provedbi Podmjere 6.4. kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.ruralnirazvoj.hr).

Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti popunjavanja Zahtjeva za potporu putem AGRONET sustava (u daljnjem tekstu: AGRONET) te podnošenja potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 6.4.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Nakon popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisnik podnosi potpisanu i ovjerenu štambiljem korisnika potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu u fizičkom obliku u Agenciju za plaćanja na lokaciju sukladno uvjetima natječaja o provedbi Podmjere 6.4.