Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu – (NN 110/17.)

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24. 6. 2014.)

Predmet potpore je dodjela državne potpore male vrijednosti u sektoru:
– uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba,
– prerade proizvoda ribarstva,
– lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu.

Za dodjelu potpore, korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sredstva potpore iznose ukupno 10.000.000 kuna, a osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
Ukupan iznos potpore jednom poduzetniku ne smije prelaziti 30.000 eura u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine.
U slučaju da je jedan poduzetnik primio potporu i od drugih davatelja državne potpore male vrijednosti, svi primljeni iznosi se zbrajaju.

Potpora se dodjeljuje po jednom poduzetniku.

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva  http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=4008&nbsp

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Planinska 2a, 10000 Zagreb
s naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti – ostali sektori – NE OTVARATI«.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 1. ožujka.
Iznimno, rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u 2017. godini je do 24. studenoga 2017.

Kontrolu na terenu provode djelatnici Uprave ribarstva, a kontrola može biti kontrola prije ili nakon isplate.

Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na dodijeljenu potporu ovlaštenim osobama Uprave ribarstva. Rok za čuvanje dokumentacije je tri godine nakon izvršenog konačnog plaćanja.

Ovaj Pravilnik je stupio na snagu 16.11.2017. godine.