Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom

Ministar poljoprivrede uz suglasnost ministra zdravlja donio je Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom.

Ovim Pravilnikom propisuje se sljedeće :

(a) postupak registracije subjekata u poslovanju s hranom te postupci registracije, odobravanja pod posebnim uvjetima i odobravanja objekta u poslovanju s hranom

(b) način vođenja upisnika objekata i subjekata u poslovanju s hranom

(c) uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom

(d) posebna pravila o izravnoj opskrbi malim količinama primarnih proizvoda životinjskog podrijetla kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi iz Uredbe (EZ) br. 852/2004. o higijeni hrane :

Mljekomat, mesnica, rasjecanje i mljevenje mesa iz usluge, objekti za klanje peradi i lagomorfa, pčelinji proizvodi, objekti za primarnu proizvodnju, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda, objekti za proizvodnju jaja, sabirnice jaja, primarni biljni proizvodi, ribarnica, priprema proizvoda ribarstva, sabirališta divljači, objekti za klanje malih papkara, uvjetno grlo, lokalna maloprodaja, vlastita turistička ponuda.

Nadležna tijela za provedbu ovog propisa (Ministarstvo poljoprivrede i ministarstvo zdravlja) vode upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, svatko iz svoje nadležnosti, a upisnici se vode u elektroničkom obliku.

Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, prije početka obavljanja djelatnosti, podnosi zahtjev za registraciju objekta iz članka 5. ovoga Pravilnika Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

Registracija objekata - u skladu s odredbama Poglavlja II ovog Pravilnika, registraciji podliježu sljedeći objekti:

 1. objekti u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog podrijetla koja je namijenjena za javnu potrošnju:
  – objekti za proizvodnju jaja
  – objekti za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda
  – objekti u kojima se proizvodi sirovo mlijeko
  – uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture
  – farme puževa
  – drugi objekti u kojima se obavlja djelatnost primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla
 2. objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 3. objekti u kojima se obavlja djelatnost uskladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004
 4. sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka
 5. objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda
 6. mesnice
 7. ribarnice
 8. automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje:
  – mljekomati i
  – ostali automati za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje
 9. prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla:
  – pokretne mesnice i
  – pokretne ribarnice
 10. sabirališta divljači
 11. objekti za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla
 12. objekti za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla
 13. sabirnice jaja.

Iznimno od članka 5. ovoga Pravilnika, obvezi registracije ne podliježu sljedeći objekti:

 1. objekti koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača na mjestu proizvodnje malom količinom primarnih proizvoda i to:
  – objekt za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda, a koji obuhvaća  cjelokupnu količinu pčelinjih proizvoda proizvedenih na vlastitom pčelinjaku
  – objekt u kojem se proizvodi do 20.000 litara sirovog mlijeka godišnje
  – uzgajališta riba koja uzgajaju do 3.000 kg ribe godišnje
 2. objekti za proizvodnju jaja u kojima se proizvodi do 50 jaja dnevno kojima se izravno opskrbljuju krajnji potrošači na mjestu proizvodnje i/ili u vlastitoj turističkoj ponudi
 3. sabirališta divljači u kojem se meso odstrijeljene divljači skladišti i/ili obrađuje isključivo za osobnu upotrebu sudionika lova. 

Odobravanje objekata obavezno je za sljedeće objekte :

 1. objekti za klanje i rasijecanje mesa domaćih papkara i kopitara te pokretne klaonice domaćih papkara i kopitara
 2. objekti za klanje i rasijecanje mesa peradi i lagomorfa te pokretne klaonice peradi i lagomorfa
 3. objekti za klanje i rasijecanje mesa divljači iz uzgoja te pokretne klaonice divljači iz uzgoja
 4. objekti za obradu i rasijecanje divljači
 5. objekti za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa (SOM)
 6. objekti za preradu mesa
 7. objekti za žive školjkaše:
  – centri za pročišćavanje
  – otpremni centri
 8. objekti za proizvode ribarstva:
  – brodovi tvornice
  – brodovi hladnjače
  – objekti za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva
  – prerada ribe
  – veletržnica ribe
  – aukcijska tržnica
 9. objekti za mlijeko i mliječne proizvode:
  – sabirališta sirovog mlijeka za više od jednog otkupljivača
  – prerada mlijeka
 10. objekti za jaja:
  – pakirni centri
  – proizvodnja tekućih jaja
  – prerada jaja
 11. objekti za preradu žaba i puževa
 12. objekti za topljenu životinjsku mast i čvarke:
  – sabiralište
  – prerada
 13. objekti za preradu želudaca, mjehura i crijeva
 14. objekti za proizvodnju želatine
 15. objekti za proizvodnju kolagena
 16. objekti za proizvodnju pčelinjih proizvoda – izvozni objekti

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 84/15., a stupio je na snagu 05.08.2015.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 125/08, 55/09 i 130/10).